Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

5.3.3.01                   Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op versterken MBO techniek-campusstructuur.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.3.02                   Versnellen overgang van werk naar werk

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op doorstroming van mensen in arbeidsproces.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.3.03                   Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op toegankelijkheid van arbeidsmarkt voor doelgroepen met een achterstand.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.3

Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

687

687

0

0

0

0

Directe lasten

0

0

1.110

1.110

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

1.797

1.797

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

0

1.797

1.797

0

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

1.797

1.797

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Deze mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).