Stand en mutaties van reserves

Staat van het verloop van de reserves

(x euro 1.000)

2017

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserve (inclusief storting rekeningresultaat 2016)

101.979

48.981

-35.604

0

115.356

Totaal Algemene reserves

101.979

48.981

-35.604

0

115.356

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

6.380

0

-1.866

0

4.514

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

20.161

0

-20.161

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg

0

14.260

-14.260

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort

31.680

9.257

0

0

40.937

12. Reserve Fietsinfrastructuur

12.878

16.134

-4.051

0

24.961

14. Reserve OLV Greenport

11.291

0

0

0

11.291

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

42.495

2.859

-3.858

-1.200

40.296

34. Reserve Infrastructuur

62.753

47.204

-40.499

0

69.459

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

2.700

0

-382

0

2.318

Resv. Kapitaallasten Wegen

0

35.587

0

0

35.587

Resv. Kapitaallasten OV

0

98.250

0

0

98.250

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

0

23.361

0

0

23.361

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

8.977

3.750

-1.939

0

10.788

20. Reserve Waterrecreatie

3.732

1.681

-286

0

5.127

Programma 4 Milieu

Reserve bodemsanering

0

14.065

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

4.840

500

0

0

5.340

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

9.719

500

-1.400

0

8.819

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

1.804

3.500

-737

0

4.567

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

1.080

1.000

-200

0

1.880

24. Reserve Werkgelegenheid en economie

13.146

5.356

-5.788

-140

12.575

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000

0

-2.500

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

5.447

1.612

-700

0

6.359

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

3.600

911

-911

0

3.600

5. Reserve groen

67.554

17.060

-34.220

0

50.394

18. Reserve Groene Uitweg

12.284

37.007

-17.980

0

31.311

Resv. Kapitaallasten Groen

0

13.774

0

0

13.774

Programma 8 Financiën

1. Reserve UNA

1.760

0

-157

0

1.603

2. Reserve EXIN-H

109.422

0

-38.763

0

70.659

3. Reserve TWINH

269.142

500

-109.073

0

160.569

4. Reserve Actieprogramma 2010

26.782

2.874

-2.700

0

26.956

6. Reserve ILG*

4.525

0

-4.042

0

483

17. Reserve Huisvesting

17.120

0

-1.112

0

16.008

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

3.571

6.388

-792

0

9.167

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

2.534

887

-2.200

0

1.221

7. Reserve Bedrijfsvoering

3.103

508

-1.500

0

2.111

9. Reserve Organisatieverandering

2.497

0

-1.540

0

957

37. Reserve GO-gelden

4.059

0

-200

0

3.859

Totaal Bestemmingsreserves

780.643

358.786

-313.816

-1.340

824.273

Reserves

882.622

407.767

-349.420

-1.340

939.629

*Deze reserve wordt per 31-12-2017 opgeheven.