Onderdeel van beleidsdoel: Overige subproducten

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.3.1

Overige subproducten (oude doelenbomen)

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

872

199

-199

0

-100

184

188

184

Directe lasten

-19

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

-155

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

699

199

-199

0

-100

184

188

184

Baten

-1

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

698

199

-199

0

-100

184

188

184

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

698

199

-199

0

-100

184

188

184

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten herverdeeld op basis van de meest recente inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.