Onderdeel van beleidsdoel: Overhead

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.2.1

Overhead

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

57.812

719

58.531

1

56.178

54.431

53.707

Subtotaal Lasten

0

57.812

719

58.531

1

56.178

54.431

53.707

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

57.812

719

58.531

1

56.178

54.431

53.707

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

57.812

719

58.531

1

56.178

54.431

53.707

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten herverdeeld op basis van de meest recente inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.