Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting reserves

37.811

13.416

41.745

55.161

311

7.795

9.944

7.102

Onttrekking reserves

-60.919

-78.558

-144.699

-223.257

184

-74.333

-49.351

-11.388

Resultaat

-23.108

-65.142

-102.954

-168.096

158

-66.538

-39.407

-4.286

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht op programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten herverdeeld op basis van de meest recente inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Storting reserves

Bij de Kaderbrief is het Kaderbriefresultaat over 2017 van € 39,2 miljoen gestort in de algemene reserve. Dit saldo wordt in 2018 en 2019 onttrokken als dekkingsmiddel voor de in Kaderbrief 2018 opgenomen beleidswensen (storting reserves verhoogd,€ 39,2 miljoen, nadelig).
In 2016 is € 2.316.354 uit vrijgevallen Rijksmiddelen BLS. De middelen zijn geoormerkt voor de uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland voor de uitvoering van de Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) Wonen 2016 t/m 2020 en betrokken in het vastgestelde subsidieplafond. Deze middelen worden in 2017 toegevoegd aan de Reserve Actieprogramma 2010 (storting reserves verhoogd, € 2,3 miljoen, nadelig).
Verhoging storing reserve TWIN-H, compartiment Weginfrastructuur, door ontvangst bijdrage Vervoersregio Amsterdam (VRA) van € 500.000 voor de studie Verbinding A8-A9. (storting reserves verhoogd, € 500.000, neutraal).

Onttrekking reserves

Bij de Kaderbrief is een bedrag onttrokken aan de algemene reserve ter hoogte van het vrij besteedbare deel van het jaarrekeningresultaat 2016. Dit is gebruikt ter dekking voor (een deel) van de aangeleverde beleidswensen uit de Kaderbrief 2018 (onttrekking reserves verhoogd, € 25,57 miljoen, voordelig).
Bij de Kaderbrief is een bedrag onttrokken aan de algemene reserve ter hoogte van de eindafrekening van de Zeesluis. Dit is gebruikt ter dekking voor (een deel) van de aangeleverde beleidswensen uit de Kaderbrief 2018 (onttrekking reserves verhoogd, € 17 miljoen, voordelig).
Bij de Kaderbrief 2018 zijn een aantal administratieve correcties doorgevoerd. Dit zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve Huisvesting van € 399.000 (onttrekking reserves verlaagd, € 399.000, nadelig).
Verhoging onttrekking reserve TWIN-H door hogere studiekosten Verbinding A8-A9. (onttrekking reserves verhoogd, € 431.000, neutraal).
Verhoging onttrekkingen reserve EXIN-H door hogere uitgaven projecten OV-infrastructuur met € 176.000, waarvan € 101.000 voor Wayfinding voor het up-to-date houden van de kaarten op de OV knooppunten; € 50.000 studiekosten HOV Noordwijk en € 23.000 opdrachten HOV A9. (onttrekking reserves verhoogd, € 176.000, neutraal).
Verhoging onttrekking reserve EXIN-H door hogere subsidie-uitgaven projecten OV-infrastructuur met € 2.520.000 door bijraming subsidiebijdrage Busvoorzieningen A1 (€ 1,5 miljoen) en Uithoornlijn (€ 1.894.000) en aframing Investeringsagenda OV (€ 874.000). (onttrekking reserves verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal).
Verhoging onttrekking reserve EXIN-H, compartiment Wegen t.b.v. storting in de reserve Kapitaallasten Wegen van projecten die, conform wijziging BBV per 2017, geactiveerd dienen te worden (afschrijving in 25 jaar). (onttrekking reserves verhoogd, € 4,2 miljoen, neutraal).
Verhoging onttrekking reserve TWIN-H, compartiment Wegen t.b.v. storting in de reserve Kapitaallasten Wegen van projecten die, conform wijziging BBV per 2017, geactiveerd dienen te worden (afschrijving in 25 jaar). (onttrekking reserves verhoogd, € 9,0 miljoen, neutraal).
Verhoging onttrekking reserve EXIN-H, compartiment OV t.b.v. overheveling middelen van te activeren OV-projecten naar de reserve Kapitaallasten OV (conform wijziging BBV per 2017). De raming is hoger dan oorspronkelijk verwacht omdat de over te hevelen middelen nu in eén keer worden gestort in plaats van verspreid over de begrotingsjaren heen gerelateerd aan de kasuitgaven in betreffende jaren. (onttrekking reserves verhoogd, 32,6 miljoen).
Verhoging onttrekking reserve TWIN-H, compartiment OV t.b.v. overheveling middelen van te activeren OV-projecten naar de reserve Kapitaallasten OV (conform wijziging BBV per 2017). De raming is hoger dan oorspronkelijk verwacht omdat de over te hevelen middelen nu in één keer worden gestort i.p.v. verspreid over de begrotingsjaren heen gerelateerd aan de kasuitgaven in betreffende jaren. (onttrekking reserves verhoogd, € 50,7 miljoen).
Verlaging onttrekking reserve EXIN-H door enerzijds verlaging uitgaven programma Productformules OV met € 200.000 doordat de kosten conform wijziging BBV voortaan geactiveerd worden en projectbegeleiding HOV met € 26.000 project is inmiddels afgerond en anderzijds verhoging studiekosten verkeersmanagement met € 77.000. (onttrekking reserves verlaagd, € 149.000, neutraal).
Bij de Zomernota 2014 is besloten de restanten van de voor Zorg en Welzijn beschikbare middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H, inclusief de naar die reserves terugvloeiende subsidiemiddelen, in te zetten voor de Uitvoeringsregeling Topsportaccommodaties. In 2017 zal een nieuwe uitvoeringsregeling worden opengesteld (lasten verhoogd, € 2,1 miljoen, neutraal, waarvan € 795.000 reserve EXIN-H en € 1,3 miljoen reserve TWIN-H).
De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten wordt in de zomer gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 (lasten verlaagd, € 4,7 miljoen, onttrekking uit reserve Monumenten verlaagd, neutraal).
Een tweetal verleende subsidies voor het project ‘Duurzame investering in de woningbouw op Texel’ is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking reserve verlaagd, € 131.000, neutraal, reserve TWIN-H),
Binnen het programma OV-knooppunten hebben we samen met gemeenten, NS, Prorail en andere partijen voor elk knooppunt een actie- en uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin zijn acties en projecten opgenomen die de knoopwaarde (bereikbaarheid) of plaatswaarde (verblijfskwaliteit) van het knooppunt verbeteren of die leiden tot verdichting/verstedelijking door woningbouw of voorzieningen rond het knooppunt. Voor de uitvoering van het programma is kasraming opgenomen (onttrekking reserve Werkgelegenheid en Economie verhoogd,€ 500.000, neutraal).
Een aantal op grond van de Uvr Duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012 verleende subsidies is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking reserve verlaagd, € 27.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De subsidie voor het project 'Ruimtelijke kwaliteit Den Helder (Noord-Duinen en recreatieknooppunt De Helderse Vallei' is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (onttrekking aan reserve verlaagd, € 66.000, neutraal, reserve Actieprogramma 2010).
In 2016 werd verwacht een subsidie te verlenen t.b.v. plan Huydekopers (Anna's Hoeve). De aanvraag hiertoe is in december 2016 ontvangen en kon dat jaar niet meer worden verleend. Dit zal in 2017 plaatsvinden (onttrekking aan reserve ILG verhoogd, € 590.000, neutraal).
De raming voor uitgaven in het kader van de Stelling van Amsterdam is aangepast op het door ons college vastgestelde Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (onttrekking reserve verhoogd, € 702.000, neutraal, reserve ILG).
De kasraming voor proceskosten voor het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels wordt aangepast (onttrekking reserve verhoogd, € 153.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project onderzoekscentrum biomassavergassing InVesta wordt een kasraming opgenomen (onttrekking reserve verhoogd, € 960.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project biomassavergasser Milena Olga Esme wordt een kasraming opgenomen (onttrekking reserve verhoogd, € 500.000, neutraal, reserve EXIN-H).
Met de bonden is overeenstemming bereikt over besteding van de gelden uit de reserve GO-gelden. Er is het bedrag opgenomen dat naar verwachting in 2017 besteed zal worden aan opleidingen (onttrekking uit reserve GO-gelden verhoogd, € 200.000, neutraal).
De onttrekking uit de reserve Organisatieontwikkelingen is aangepast aan de uitgavenraming. Het is de bedoeling om de reserve ook te gebruiken voor de dekking van kosten die samenhangen met de ToekomstAgenda (onttrekking uit reserve Organisatieontwikkelingen verlaagd, € 1,4 miljoen, neutraal).
De onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming. De uitgavenraming is bijgesteld op basis van de voortgang van de verschillende projecten (onttrekking uit reserve bedrijfsvoering verhoogd, € 1,0 miljoen, neutraal).
De bijdrage aan de gemeente Haarlem voor de herinrichting van de Dreef conform het 'Bouwplan Houtplein' en het 'Bouwplan Dreef' (zie OD 8.1.1) worden betaald uit de reserve Huisvesting (onttrekking uit reserve huisvesting verhoogd, € 350.000, neutraal).