Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.1.1

Algemene dekkingsmiddelen provincie

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

2.232

2.548

-92

2.456

-4

1.372

928

928

Directe lasten

-531

574

150

724

26

11.181

13.830

15.487

Kapitaallasten

626

407

41

448

10

407

407

407

Overdrachten

400

42

-17.029

-16.987

-40.545

42

42

42

Subtotaal Lasten

2.726

3.571

-16.930

-13.359

-474

13.002

15.207

16.864

Baten

-439.053

-393.842

-21.991

-415.833

6

-381.961

-384.559

-388.434

Saldo van lasten en baten

-436.327

-390.271

-38.921

-429.192

10

-368.959

-369.352

-371.570

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-436.327

-390.271

-38.921

-429.192

10

-368.959

-369.352

-371.570

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Bij de Kaderbrief 2018 is de raming voor pensioenpremies voor de provincie verhoogd. Dit leidt tot een structurele kostenverhoging van de loonsommen met ruim 1,7% ofwel € 1,26 miljoen (lasten verhoogd, € 1,26 miljoen, nadelig)
Bij de Kaderbrief 2018 zijn er extra middelen gereserveerd voor een nieuwe CAO. Dit zorgt voor hogere lasten van € 1,3 miljoen (lasten verhoogd, € 1,3 miljoen, nadelig).
Met de bonden is overeenstemming bereikt over besteding van de gelden uit de reserve GO-gelden, die aan de medewerkers beschikbaar worden gesteld voor een Talentbudget. Er is het bedrag opgenomen dat naar verwachting in 2017 besteed zal worden aan opleidingen (lasten verhoogd uit reserve GO-gelden, € 200.000, neutraal).
De verwachte uitgaven uit de reserve Organisatieontwikkelingen zijn bijgesteld. Het is de bedoeling om de reserve ook te gebruiken voor de dekking van kosten die samenhangen met de ToekomstAgenda (lasten verlaagd uit reserve Organisatieontwikkelingen, € 1,4 miljoen, neutraal).
De verwachte uitgaven uit de reserve Bedrijfsvoering zijn bijgesteld op basis van de voortgang van de verschillende projecten, zoals die gemeld zijn in de Kaderbrief 2018. Het betreft voornamelijk projecten ten behoeve van de realisatie van de uitvoeringsagenda van het Concern Informatie Plan (lasten verhoogd uit reserve Bedrijfsvoering, € 1,0 miljoen, neutraal).
De bijdrage aan de gemeente Haarlem voor de herinrichting van de Dreef conform het 'Bouwplan Houtplein' en het 'Bouwplan Dreef' wordt betaald uit de reserve Huisvesting (lasten verhoogd, € 350.000, neutraal).
De apparaatskosten gaan omhoog voor het verlenen van subsidies voor de uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De subsidies worden betaald uit de reserve werkgelegenheid en economie. Uit de reserve is een bedrag vrijgevallen ter dekking van de apparaatskosten voor het verlenen van de subsidies (lasten verhoogd, € 140.000, neutraal).
De kosten parkeerplaats Dreef zijn verschoven van apparaatskosten naar directe lasten (lasten verlaagd, € 159.000, neutraal):

  • Jaarlijkse servicekosten € 118.000 en
  • Bijkomende kosten voor investering € 41.000

De taxikosten van GS zijn rechtstreekse kosten voor GS en worden daarom voortaan binnen programma 1 begroot (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal).
Personeelsleden van de provincie die extern zijn gedetacheerd en daarmee opbrengsten genereren, worden voor hetzelfde bedrag door middel van inhuur vervangen (lasten verhoogd, € 858.000, neutraal).
In de meicirculaire van het provinciefonds is € 78.000 beschikbaar gekomen voor de uitvoeringskosten van de subsidiëring van natuurbeheer op natuurterreinen. Omdat de werkzaamheden daarvoor plaatsvinden door provinciaal personeel wordt dit bedrag toegevoegd aan de apparaatskosten (lasten verhoogd, € 78.000, nadelig).
De mutaties in de apparaatskosten zijn in eerste instantie opgenomen in Operationeel Doel 8.1.1 (zie de hierboven genoemde toelichtingen). Vervolgens zijn deze mutaties verdeeld over de andere programma's en operationele doelen (lasten verlaagd, € 3,6 miljoen, neutraal).

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 zijn een aantal administratieve correcties doorgevoerd. Dit zorgt voor hogere lasten van € 22.000 (lasten verhoogd, € 22.000, nadelig).
De jaarlijkse servicekosten voor de parkeergarage Dreef zijn verschoven van apparaatskosten naar directe lasten (lasten verhoogd, € 118.000, neutraal).
De winkelplinten aan het Houtplein vergen een extra investering omdat het huidige afleverniveau niet voldoet aan de vraag in de verhuurdersmarkt (lasten verhoogd, € 150.000, nadelig).
De stelpost prijsstijgingen is opgehoogd, omdat er meer nodig was voor indexeringen dan in de stelpost was voorzien (lasten verhoogd, € 582.000, nadelig).
Tevens is de stelpost prijsstijgingen verdeeld over de afzonderlijke programma's en operationele doelen waar deze prijsstijgingen als lasten zijn meegenomen (lasten verlaagd, € 801.000, neutraal).
De kosten voor voormalig personeel moeten worden bijgesteld op basis van de lopende verplichtingen (lasten verhoogd, € 84.000, nadelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.

Overdrachten

Er zijn geen financiële verplichtingen meer richting voormalig personeel van gesubsidieerde instellingen (lasten verlaagd, € 25.000, voordelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.

Baten

De verkoopaktes van de Schoonzichtlaan en villa Florapark akte passeren deze zomer (baten verhoogd, € 2,9 miljoen, voordelig).
Bij de Kaderbrief 2018 is de raming voor de motorrijtuigenbelasting met € 400.000 neerwaarts bijgesteld. Dit is gedaan op basis van de gewichtsuitdraai per januari 2017. Bij de Eerste Begrotingswijziging 2017 was de raming met € 4,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is destijds gedaan op basis van de gewichtsuitdraai per juli 2016 (baten verlaagd, € 400.000, nadelig).
De verkoop van aandelen Meewind heeft in totaal € 2,1 miljoen opgeleverd. € 1,6 miljoen hiervan is al opgenomen in de Kaderbrief 2018 (baten verhoogd, € 1,6 miljoen, voordelig).
Het restant van de opbrengst van de verkoop van aandelen Meewind ad € 471.000 wordt als bate opgenomen in de zomernota en zal als dekking worden gebruikt voor de extra storting in de reserve economie en werkgelegenheid (baten verhoogd, € 471.000, voordelig).
Op basis van de meicirculaire van het provinciefonds wordt de raming voor de Algemene uitkering (AU) naar boven bijgesteld met € 604.000. De rede voor de toename is een hoger accres ten opzichte van de septembercirculaire. Dit wordt veroorzaakt door hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Naast deze nominale ontwikkeling zijn er nog diverse mutaties binnen de rijksbegroting die van invloed zijn op de accresontwikkeling. Zo heeft het kabinet besloten om € 342 miljoen extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Verder zijn er mutaties bij de dividendstromen uit staatsleningen, extra uitgaven aan studieleningen en zijn de kasritmes door departementen aangepast door middel van zogenaamde kasschuiven (baten verhoogd, € 604.000, voordelig).
Op basis van de meicirculaire ziet de opbouw van het provinciefonds in 2017 er als volgt uit:

Omschrijving

Bedrag in € 1.000

Vrij besteedbare deel provinciefonds

178.374

Hydrologische maatregelen

267

Monumentenzorg

4.718

Bodemsanering

2.683

Erfgoed en ruimte

37

Beter benutten

7.539

MKB Innovatiestimulering Topse

92

Zoetwatermaatregelen

49

Natuur

Natuur DLG

Verkeer en vervoer

Projecten verkeer en vervoer

309

BRZO

Programma IOV

646

Icentrale Beter Benutten

3.719

Totale uitkering Provinciefonds

198.433

* De decentralisatie uitkeringen (DU's) Natuur, Natuur DLG, Verkeer en vervoer en BRZO zijn met ingang van 2017 overgeheveld naar de AU van het provinciefonds.
De decentralisatie uitkeringen zijn daardoor opgehoogd. Hier tegenover zijn de lasten bij de betreffende thema's eveneens opgehoogd (baten verhoogd, € 11,7 miljoen, neutraal).
Het verloop van de algemene uitkering over het afgelopen jaar was als volgt:

Verloop van de algemene uitkering

AU voor het jaar 2017

Meicirculaire 2016 (Begroting 2017)

72.118.000

Septembercirculaire 2016 (Kaderbrief 2018)

74.851.000

Meicirculaire 2017 (Begroting 2018)

178.374.000

De opbrengsten uit detacheringen van personeel zijn bijgeraamd. Tegenover deze extra opbrengsten staan hogere inhuurkosten ter vervanging van gedetacheerde medewerkers (baten verhoogd, € 858.000, neutraal).
Het renteresultaat wordt bij Zomernota met € 187.000 neerwaarts bijgesteld. De reden hiervoor is een lagere uitzetting aan Pallas (baten verlaagd, € 187.000, nadelig).
De stelpost afrekeningsverschillen is in 2017 op basis van de realisatie opgehoogd naar een bedrag van € 7 miljoen. Dit betekent een extra bate van € 4.432.000 (baten verhoogd, € 4.432.000, voordelig).