Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

5.3.4.01                   Faciliteren Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer

- Via het samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van het agrocluster in Noord-Holland Noord.
- Via het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van de bedrijvigheid in deze regio.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.02                   Versterken van agriclusters Seedvalley en Agri & Food in de MRA

- Via Amsterdam Green Campus en AgriTechCampus zijn agriclusters versterkt.
- Bijdrage is verleend aan het Uitvoeringsprogramma Agri & Food in de MRA.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.03                   Versterken en verduurzamen van de visserijsector

- Bijdrage is verleend aan Uitvoeringsprogramma IJsselmeervisserij (o.a. gericht op verduurzaming visserij).
- Projecten in de Waddenzee zijn ondersteund via het Waddenfonds.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.04                   Uitvoeren Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

- Door de uitvoering en cofinanciering van het Europese POP3 programma zijn diverse projecten (o.a. gericht op innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit) gerealiseerd.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.4

Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

309

309

0

0

0

0

Directe lasten

0

0

2.983

2.983

0

0

0

0

Overdrachten

0

0

2.429

2.429

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

5.721

5.721

0

0

0

0

Baten

0

0

-55

-55

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

0

5.666

5.666

0

0

0

0

Storting reserves

0

0

500

500

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-81

-2.400

1.000

-1.400

-42

-1.400

-900

-350

Resultaat

-81

-2.400

7.166

4.766

-299

-1.400

-900

-350

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Een administratieve correctie van OD 5.1.2 naar OD 5.3.4. Conform de kaderbrief 2017 zouden de gederfde pachtopbrengsten die voortvloeit uit de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland worden doorbelast voor 50% aan landbouw (lasten verhoogd, € 115.000, neutraal).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 2,9 miljoen, neutraal).

Overdrachten

Bijdrage aan Stivas voor tegemoetkoming van gemaakte kosten voor kavelruilactiviteiten in de jaren 2014-2015. Stivas heeft voor de jaren 2010 t/m 2013 projectsubsidies ontvangen voor kavelruil vanuit het Europese platteland ontwikkelingsprogramma (POP). Voor de jaren 2014 en 2015 was er echter geen POP subsidie, dit kwam omdat de nieuwe POP-regeling was vertraagd. Stivas heeft haar activiteiten voor kavelruil in die jaren echter voortgezet. Het Stivas ging er abusievelijk van uit dat de provinciale bijdrage die zij hadden ontvangen voor Kadaster en Notariskosten van kavelruilprojecten voor de jaren 2012 en 2013 mochten inzetten voor de kavelruilactiviteiten in de jaren 2014 en 2015 en dat zij voor de voor Kadaster en Notariskosten een aparte subsidie zouden krijgen. Hiernaast heeft Stivas kosten gemaakt die achteraf gezien niet subsidiabel waren onder POP. Het Stivas heeft een subsidieverzoek ingediend bij de provincie van € 673.916 om bovenstaande kosten alsnog te dekken. Een deel van dit bedrag, ca. € 125.000, bestaat uit een vordering die de provincie heeft op het Stivas omdat de egalisatiereserve bij de vaststelling van de boekjaarsubsidies in 2012 te hoog was. Omdat de activiteiten van Stivas over de jaren 2014 en 2015 in principe continuering van bestaand provinciaal beleid betekende, stellen wij voor om dit subsidieverzoek te honoreren. Hiervoor hebben wij in de TWIN-H middelen nog een bedrag van € 206.000 beschikbaar, de ontbrekende middelen van € 343.000, worden bij de Zomernota 2017 aangevraagd (lasten verhoogd, € 343.000, nadelig).
De kasraming voor de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies wordt aangepast op basis van de te verwachten facturen vanuit RVO hiervoor (lasten verlaagd € 1 miljoen, neutraal).
In het kader van Duurzaam Door/Groen Kapitaal zijn subsidies verleend aan de Greenport NHN en LTO Noord. Hiervoor wordt budget opgenomen ten laste van de voor Duurzaam Door ontvangen rijksbijdrage (lasten verhoogd, € 55.000, neutraal).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal).

Baten

Voor de in het kader van Duurzaam Door/Groen kapitaal verleende subsidies wordt een onttrekking geraamd aan de ontvangen rijksbijdrage voor Duurzaam Door (baten verhoogd, € 55.000, neutraal).

Storting reserves

Bij Kaderbrief 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Noord-Holland. In 2017 gaat het om een bedrag van € 500.000. Deze middelen worden gestort in de reserve Europese projecten landbouwsubsidies (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).

Onttrekking reserves

De kasraming voor de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies wordt aangepast (onttrekking uit de reserve verlaagd € 1 miljoen, neutraal).