Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

5.3.1.01                   Faciliteren regionale economische samenwerking

- Bijdrage aan Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord voor de uitvoering van het jaarlijks activiteitenprogramma is verleend.
- Uitvoering is gegeven aan de Visie Noordzeekanaalgebied, o.a. via onze participatie in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.
- Den Helder is ondersteund bij de planvorming voor de ontwikkeling van de haven en luchthaven.
- Via participatie in ontwikkelmaatschappij SADC zijn stappen gezet in de realisatie van werklocaties in de Schipholregio.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

SADC = Schiphol Area Development Company

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.02                   Toekomstbestendig maken van werklocaties

- Via de Uitvoeringsregeling HIRB is verbetering tot stand gebracht in kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties.
- Ambassadeur beheer bedrijventerreinen aangesteld

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.03                   Faciliteren van regionale afstemming voor werklocaties en detailhandel

- De regionale afstemming voor de ontwikkeling van werklocaties in Noord-Holland Zuid (via Uitvoeringsstrategie Plabeka) en Noord-Holland Noord (via regionale convenanten) is bereikt en is bewaakt.
- De jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren is uitgevoerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland.
- De regionale afstemming voor nieuwe detailhandels-ontwikkelingen is uitgevoerd en bewaakt, o.a. via financiële bijdragen aan regionale detailhandelsvisies.
- Financiële ondersteuning is verleend aan 2 regionale adviescommissies detailhandel (RAC).

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Plabeka = Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (in de MRA)
MRA = Metropool Regio Amsterdam
RAC = Regionale Advies Commissie Detailhandel

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.04                   Stimuleren van het toerisme in Noord-Holland

- In samenwerking met MRA-partners (Agenda Toerisme) zijn diverse promotionele activiteiten en projecten uitgevoerd, o.a. gericht op betere spreiding bezoekersstromen.
- Gemeenten/regio’s zijn ondersteund voor het maken van visies over de ontwikkeling van verblijfsrecreatie.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.05                   Aantrekken van internationale bedrijven

- Internationale bedrijven die zich willen vestigen in Noord-Holland, zijn gesignaleerd en begeleid.
- Promotiemateriaal (website en brochures) voor de acquisitie van internationale bedrijven zijn op orde gebracht en promotieactiviteiten (beurzen, handelsmissies via aangesloten samenwerkingsverbanden) zijn uitgevoerd.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan de in oktober 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland".

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.1

Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

Directe lasten

0

0

2.650

2.650

0

0

0

0

Overdrachten

0

0

5.361

5.361

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

9.011

9.011

0

0

0

0

Baten

0

0

-10.227

-10.227

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

0

-1.217

-1.217

0

0

0

0

Storting reserves

2.837

6.112

0

6.112

0

4.893

6.052

250

Onttrekking reserves

-6.182

0

-1.637

-1.637

0

0

0

0

Resultaat

-3.345

6.112

-2.854

3.258

-47

4.893

6.052

250

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Met het coalitieakkoord is € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstructureren van bedrijfsterreinen in de jaren 2017 t/m 2019. In 2017 wordt de raming voor opdrachten voor het herstructureren van bedrijventerreinen verhoogd (lasten verhoogd uit reserve herstructurering bedrijventerreinen, € 200.000, neutraal).
Na de opening van het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP) moeten nu de kosten (zoals onder andere de energiekosten) nog in de begroting verwerkt worden (lasten verhoogd, € 90.000, neutraal).
Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat wij een premie aan het Havenbedrijf Amsterdam betalen als wederprestatie voor het stellen van zekerheid door het Havenbedrijf aan de Provincie (lasten verhoogd, € 64.000, nadelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 2,3 miljoen, neutraal).

Overdrachten

Met het coalitieakkoord is € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstructureren van bedrijfsterreinen in de jaren 2017 t/m 2019. In 2017 wordt daarom het bedrag voor subsidieverleningen verhoogd (lasten verhoogd uit de reserve herstructurering bedrijventerreinen, € 537.000, neutraal).
Voor de uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Waterrecreatie is in 2017 een subsidieplafond opgenomen van € 200.000 (lasten verhoogd uit reserve water als economische drager, € 200.000, neutraal).
Voor het SHIP is de exploitatie aan Telstar gegund (lasten verhoogd, € 170.000, neutraal).
De waardering van het belang in de RON is met € 371.000 neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de definitieve jaarstukken over 2016 van de RON (lasten verhoogd € 371.000, nadelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (lasten verhoogd, € 4,1 miljoen, neutraal).

Baten

De bijdragen van derden, zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, aan het SHIP (baten verhoogd, € 260.000, neutraal).
Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat de RON een zogenaamde Safe Harbour premie dient over te maken voor het verkrijgen van deze garantie (baten verhoogd, € 193.000, voordelig).
De overige mutaties hebben betrekking op het omzetten van de budgetten naar het nieuwe Beleidsdoel 5.3 (baten verhoogd, € 9,8 miljoen, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.

Onttrekking reserves

De onttrekking aan de reserve herstructurering bedrijventerreinen wordt aangepast aan de uitgavenraming voor uitgaven uit de reserve (onttrekking verhoogd, € 737.000, neutraal).
De onttrekking aan de reserve Water als Economische Drager wordt aangepast aan de uitgavenraming voor het verlenen van subsidies op basis van de uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Waterrecreatie (onttrekking verhoogd, € 200.000, neutraal).
Een onttrekking aan reserve ontwikkeling havencomplex met betrekking tot de investering in het Sluis, Haven Informatiepunt (SHIP) die, naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording geactiveerd moet worden en over de gebruiksduur afgeschreven. (onttrekking verhoogd, € 700.000, neutraal).