Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.4

Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

463

292

-292

0

-100

291

291

310

Directe lasten

101

2.868

-2.868

0

-100

883

883

583

Kapitaallasten

4

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

991

3.031

-3.031

0

-100

1.516

1.016

466

Subtotaal Lasten

1.558

6.191

-6.191

0

-100

2.690

2.190

1.359

Baten

-34

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.524

6.191

-6.191

0

-100

2.690

2.190

1.359

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.524

6.191

-6.191

0

-100

2.690

2.190

1.359

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.