Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.3

Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

150

168

-168

0

-100

167

167

178

Directe lasten

113

400

-400

0

-100

400

400

400

Overdrachten

1.062

328

-328

0

-100

0

0

0

Subtotaal Lasten

1.325

896

-896

0

-100

567

567

578

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.325

896

-896

0

-100

567

567

578

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.325

896

-896

0

-100

567

567

578

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.