Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.2

Hoogwaardige werklocaties realiseren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

2.282

636

-636

0

-100

526

552

456

Directe lasten

388

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

4.383

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

7.054

636

-636

0

-100

526

552

456

Baten

-98

-25

25

0

-100

-25

-25

-25

Saldo van lasten en baten

6.955

611

-611

0

-100

501

527

431

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

6.955

611

-611

0

-100

501

527

431

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.