Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.2.1

Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.760

606

-606

0

-100

603

603

643

Directe lasten

1.851

4.506

-4.506

0

-100

5.782

5.582

4.982

Kapitaallasten

866

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

6.347

9.605

-9.605

0

-100

0

0

0

Subtotaal Lasten

10.823

14.717

-14.717

0

-100

6.385

6.185

5.625

Baten

-9.278

-9.749

9.749

0

-100

-5.749

-5.749

-5.749

Saldo van lasten en baten

1.546

4.968

-4.968

0

-100

636

436

-124

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.546

4.968

-4.968

0

-100

636

436

-124

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Dit operationele doel is vervallen. De budgetten zijn ondergebracht bij de nieuwe operationele doelen.