Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

5.1.2.01                   Opstellen en uitvoeren ruimtelijke kaders

- PRV aan nieuw provinciaal beleid aangepast ten aanzien van het landelijk gebied.
- Structuurvisie in lijn gebracht met beleidswijzigingen.
- Handreiking PRV-Ladder voor regio’s en gemeenten opgesteld.
- Informatiebijeenkomsten, cursussen en trainingen toepassing PRV-Ladder voor de regio’s georganiseerd.
- Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld.
- Een koersdocument en een concept Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgesteld inclusief een breed participatietraject.
- Gewerkt aan het geschikt maken van de data en applicaties voor digitaal stelsel Omgevingswet.
- In het kader van de Omgevingswet aan de beoordeling van AMvB’s en  instrumenten gewerkt.
- Gewerkt aan de implementatie van de interne werkwijze horend bij Omgevingswet.

- Handreiking PRV-Ladder voor regio’s en gemeenten opgesteld.
- Bijeenkomsten over toepassing PRV-Ladder voor de regio’s georganiseerd.
- Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld.
- Een koersdocument en een eerste concept Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgesteld inclusief een breed participatietraject.
- Gewerkt aan het geschikt maken van de data en applicaties voor digitaal stelsel Omgevingswet.
- In het kader van de Omgevingswet aan de beoordeling van AMvB’s en  instrumenten gewerkt.
- Gewerkt aan de implementatie van de interne werkwijze horend bij Omgevingswet.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output "PRV aan nieuw provinciaal beleid aangepast ten aanzien van het landelijk gebied" wordt niet gerealiseerd in 2017. In april 2017 hebben GS besloten vooruitlopend op de Omgevingsverordening, nog één samengestelde PRV-wijziging in  procedure te brengen. Met het oog hierop hebben GS ook de planning van de PRV-aanpassing heroverwogen.
De output "Structuurvisie in lijn gebracht met beleidswijzigingen" wordt niet gerealiseerd in 2017. De Structuurvisie wordt helemaal niet meer gewijzigd, omdat de provincie volop bezig is met het opstellen van de Omgevingsvisie, die de Structuurvisie zal vervangen.

Overige toelichtingen

PRV = Provinciale Ruimtelijke Verordening
AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur

5.1.2.02                   Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

- Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Met één 'assist' van de TFR kennis- en procesondersteuning aan een gemeente bij een complexe binnenstedelijke ontwikkeling geboden.

- Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Evaluatie over de TFR uitgevoerd.

Toelichting op te wijzigen instrument

Voor de Taskforce Ruimtewinst is nog budget beschikbaar van €38.693,02. Hiervoor kan nog één assist worden uitgevoerd. Op dit moment is er geen nieuwe aanvraag  in behandeling. We verwachten daarom dat er dit jaar geen assist zal worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de vragen van PS d.d. 18 februari 2017 over het continueren van Taskforce Ruimtewinst wordt er dit jaar een evaluatie over de effectiviteit van de reeds gedane assist van de Taskforce Ruimtewinst uitgevoerd. PS zullen over de resultaten worden geïnformeerd.

Overige toelichtingen

ARO = Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen
PARK = Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
TFR = Task Force Ruimtewinst

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.2

Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en ui

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

11.224

5.370

476

5.846

9

5.346

5.346

5.702

Directe lasten

5.188

10.925

560

11.485

5

5.637

5.261

5.011

Overdrachten

1.112

14.682

4.400

19.082

30

9

9

9

Subtotaal Lasten

17.523

30.977

5.436

36.413

18

10.992

10.616

10.722

Baten

-14.234

-19.840

-6.975

-26.815

35

-8.171

-9.753

-9.758

Saldo van lasten en baten

3.289

11.137

-1.539

9.598

-14

2.821

863

964

Storting reserves

1.000

-2.000

0

-2.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.199

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.090

9.137

-1.539

7.598

-17

2.821

863

964

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

De proces- en ontwikkelkosten voor Crailo bedragen in 2017 € 960.000. Hiervan kan € 336.000 worden gedekt uit het beschikbare budget voor de uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040 (lasten verhoogd, € 624.000, nadelig). Bovendien staan er baten via de gemeenten uit de  eindafrekening Rijksbommenregeling tegenover.
Onlangs is de wettelijk verplichte legionella risico inventarisatie en het beheerplan voor Crailo opgesteld. Dit resulteert in jaarlijks terugkerende kosten voor het nemen van beheersmaatregelen (lasten verhoogd, € 200,000, nadelig).
De provincie Noord-Holland is een van de trekkers van de MRA actieagenda en beheert punt 1.8 ‘OV knooppunt ontwikkeling binnen de MRA’. Budget, dat is toegekend hiervoor door bestuurders van de MRA Platform Ruimtelijke Ordening, wordt beheerd door de trekkers van dit agendapunt. Het budget wordt ingezet voor de uitwerking van het proces voor de Schipholcorridor -onderzoeken,  atelier en aanvulling van vlindermodellen- en voor ontwikkeling van OV knooppunten binnen de gehele MRA (lasten verhoogd, € 65.000, neutraal). Hier staan baten tegenover.
Een administratieve correctie van OD 5.1.2 naar OD 6.1.1 en OD 5.3.4. Conform de kaderbrief 2017 zouden de gederfde pachtopbrengsten die voortvloeien uit de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland worden doorbelast voor 50% aan landbouw en 50% aan natuur (lasten verlaagd, € 230.000, neutraal).
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan, vervallen de geraamde meerkosten voor gas en elektra  (lasten verlaagd, € 100,000, neutraal). De baten nemen evenredig af.

Overdrachten

De subsidieaanvraag en verlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor de groen-recreatieve verbindingen vindt plaats in 2017. De bevoorschotting bedraagt 80% van het verleningsbedrag (lasten verhoogd, € 3,6 miljoen, neutraal uit Rijksgelden ILG).
De subsidieaanvraag en verlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor de transformatie bedrijventerreinen vindt plaats in 2017. De bevoorschotting bedraagt 80% van het verleningsbedrag (lasten verhoogd, € 800.000, neutraal uit Rijksgelden ILG)

Baten

Tegenover de subsidieverlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor de groen-recreatieve verbindingen staat een evenredige onttrekking aan de balanspost de Rijksgelden ILG  (baten verhoogd, € 3,6 miljoen, neutraal).
Tegenover de subsidieverlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor de transformatie bedrijventerreinen staat een evenredige onttrekking aan de balanspost de Rijksgelden ILG  (baten verhoogd, € 800.000, neutraal).
In de regio Wieringen/Wieringermeer wordt overtollig vastgoed verkocht dat is aangekocht voor het voormalige gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer en vindt kavelruil plaats in het kader van agrarische structuurverbetering (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, voordelig) waarvan:

  • naar verwachting wordt de zesde kavelruil in dit gebied afgerond, waarbij ruim 100 ha agrarische grond wordt verkocht met een nettoverkoopopbrengst van circa € 1 miljoen;
  • diverse verkopen met een totale nettoverkoopopbrengst van circa € 810.000 waaronder Nieuwlanderweg 28/28a, Voorweg 65 Heemskerk en Het nieuwe werk 54.

De afwikkeling voor de inzet van Rijksbommenregeling voor het detecteren en ruimen van explosieven op Crailo vindt plaats in 2017 (baten verhoogd, € 1,2 miljoen, voordelig).
De uitgangspunten verpachtingen leiden tot beperkende pachtvoorwaarden die in meer of mindere mate een negatief effect hebben op de pachtopbrengst van de grond. Daarom wordt op de geliberaliseerde pachtprijs, ten opzichte van verpachting zonder beperkingen, een percentuele korting toegepast. De pachtprijzen voor pachtcontracten binnen de NNN gebieden zijn daarbij het sterkst gereduceerd. De pachtopbrengsten nemen daardoor af (baten verlaagd, € 400.000, nadelig).
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan vervalt de geraamde vergoeding voor gas en elektra  (baten verlaagd,€ 100,000, neutraal). De lasten nemen evenredig af.
De provincie Noord-Holland is een van de trekkers van de MRA actieagenda en beheert punt 1.8 ‘OV knooppunt ontwikkeling binnen de MRA’. Budget, dat is toegekend hiervoor door bestuurders van de MRA Platform Ruimte, wordt beheerd door de trekkers van dit agendapunt. Om deze reden wordt budget overgemaakt aan de provincie Noord-Holland, ter besteding aan dit MRA actiepunt (baten verhoogd, € 65.000, neutraal). Hier staan directe lasten tegenover.