Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.1

Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

3.711

835

108

943

13

751

770

722

Directe lasten

40

203

0

203

0

203

3

3

Overdrachten

533

1.593

992

2.585

62

900

0

0

Subtotaal Lasten

4.284

2.631

1.100

3.731

42

1.854

773

725

Baten

-3.208

-693

-492

-1.185

71

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.075

1.938

608

2.546

31

1.854

773

725

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

687

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.763

1.938

608

2.546

31

1.854

773

725

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Overdrachten

Binnen het programma OV-knooppunten wordt samen met gemeenten, NS, Prorail en andere partijen gewerkt aan het verbeteren van de knoopwaarde (bereikbaarheid) en de plaatswaarde (verblijfskwaliteit) van knooppunten en verdere verdichting/verstedelijking rondom knooppunten. Het gaat hierbij om NS-stations op de Zaancorridor, de Kennemerlijn en de Schipholcorridor en nog een enkele daarbuiten. Voor de cofinanciering van diverse maatregelen en projecten, waarvoor gemeenten onvoldoende reguliere middelen beschikbaar hebben of waar geen gesloten businesscase mogelijk is, is een kasraming opgenomen  (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal uit Reserve Werkgelegenheid en Economie).
Een bijstelling in de kasraming voor de afwikkeling van subsidieverlening voor locatiesubsidies kleine stadsgewesten en stedelijke vernieuwing ISV2 (lasten verlaagd, € 492.000, neutraal):

  • ophoging voor locatiesubsidies kleine stadsgewesten met € 624.000;
  • verlaging voor stedelijke vernieuwing ISV2 met € 132.000.

Baten

De onttrekking aan de vooruit ontvangen Rijksgelden voor locatiesubsidies kleine stadsgewesten en stedelijke vernieuwing ISV2 nemen evenredig toe (baten verhoogd, € 492.000, neutraal):

  • ophoging voor locatiesubsidies kleine stadsgewesten met € 624.000;
  • verlaging voor stedelijke vernieuwing ISV2 met € 132.000.