Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.5.2.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- Via subsidie 20 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.
- Via subsidie 10 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht.
- Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020.
- In het kader van de herijking provinciale monumentenlijst alle te herijken monumenten in procedure gebracht.
- Subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland verstrekt voor inspecties van monumenten.
- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal.
- Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.
- Opdracht gegeven voor actualisering Monumentenmonitor.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam-Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 Noord-Holland
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.2

Investeren in provinciale cultuurhistorische structuren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

49

49

0

0

0

0

Directe lasten

5

432

37

469

9

5

5

5

Overdrachten

82

510

0

510

0

12

12

12

Subtotaal Lasten

86

942

86

1.028

9

17

17

17

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

86

942

86

1.028

9

17

17

17

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

86

942

86

1.028

9

17

17

17

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Directe lasten

In de meicirculaire van het provinciefonds staat vermeld dat een uitkering voor Erfgoed en ruimte gaat plaatsvinden. Deze uitkering is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 37.000, neutraal).