Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.5.1.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld.
- Subsidie aan Mooi Noord-Holland en NMF verstrekt voor de taken van het Steunpunt monumenten & archeologie.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.1

Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

424

424

0

0

0

0

Directe lasten

148

225

25

250

11

0

0

0

Overdrachten

12.014

7.009

-4.016

2.993

-57

5.589

5.493

5.493

Subtotaal Lasten

12.162

7.234

-3.567

3.667

-49

5.589

5.493

5.493

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

12.162

7.234

-3.567

3.667

-49

5.589

5.493

5.493

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

12.162

7.234

-3.567

3.667

-49

5.589

5.493

5.493

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Overdrachten

De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten wordt in de zomer gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 (lasten verlaagd uit reserve Monumenten, € 4,7 miljoen, neutraal).
De kasraming is aangepast op het door ons college vastgestelde Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (lasten verhoogd uit reserve ILG, € 702.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.