Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.4.1.01                   Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur

- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken.
- Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.

- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken.
- Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Uitvoering gegeven aan de Actie-agenda Cultuurimpuls MRA.
- Netwerkbijeenkomst voor bestuurders tijdens UIT-markt georganiseerd.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

MRA = Metropoolregio

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.4.1

Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

170

170

0

0

0

0

Directe lasten

8

0

0

0

0

91

91

91

Overdrachten

3.379

2.840

0

2.840

0

3.040

3.040

2.940

Subtotaal Lasten

3.388

2.840

170

3.010

6

3.131

3.131

3.031

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.388

2.840

170

3.010

6

3.131

3.131

3.031

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.388

2.840

170

3.010

6

3.131

3.131

3.031

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.