Onderdeel van beleidsdoel: Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.3.1

Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

235

141

-141

0

-100

121

127

111

Directe lasten

179

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

470

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

884

141

-141

0

-100

121

127

111

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

884

141

-141

0

-100

121

127

111

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

884

141

-141

0

-100

121

127

111

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.