Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.2

Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

13

98

-98

0

-100

94

96

97

Directe lasten

383

0

0

0

0

437

437

437

Overdrachten

1.189

0

0

0

0

884

772

772

Subtotaal Lasten

1.585

98

-98

0

-100

1.415

1.305

1.306

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.585

98

-98

0

-100

1.415

1.305

1.306

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.585

98

-98

0

-100

1.415

1.305

1.306

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.