Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.2.1

Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.820

915

-915

0

-100

884

890

916

Directe lasten

948

0

0

0

0

689

689

689

Kapitaallasten

377

0

0

0

0

279

279

279

Overdrachten

-15

0

0

0

0

150

150

0

Subtotaal Lasten

3.130

915

-915

0

-100

2.002

2.008

1.884

Baten

-90

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.040

915

-915

0

-100

2.002

2.008

1.884

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.040

915

-915

0

-100

2.002

2.008

1.884

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.