Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.1.2.02                   Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland

- Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland gesubsidieerd.

- Vereniging Dorpswerk Noord-Holland gesubsidieerd

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.2

Regionale sociale ontwikkeling stimulere

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

651

167

118

285

71

86

105

13

Directe lasten

17

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

-261

180

2.107

2.287

1.171

180

180

0

Subtotaal Lasten

407

347

2.225

2.572

641

266

285

13

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

407

347

2.225

2.572

641

266

285

13

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

407

347

2.225

2.572

641

266

285

13

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Overdrachten

Bij de Zomernota 2014 is besloten de restanten van de voor Zorg en Welzijn beschikbare middelen in de reserves EXIN-H en TWIN-H, inclusief de naar die reserves terugvloeiende subsidiemiddelen, in te zetten voor de Uitvoeringsregeling Topsportaccommodaties. In 2017 zal een nieuwe uitvoeringregeling worden opengesteld  (lasten verhoogd, € 2,1 miljoen, neutraal, waarvan € 795.000 reserve EXIN-H en € 1,3 miljoen reserve TWIN-H).
Een op grond van de Uvr Kwetsbare doelgroepen Noord-Holland 2009 in 2012 verleende subsidie is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (lasten verlaagd, € 5.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.