Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.5.3.01                   Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- 3 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.
- Samen met partners de pilot onderwaterarcheologie Texel uitgevoerd.
- Opdracht gegeven voor restauratie, conservering, wetenschappelijk onderzoek en presentatie van maritieme archeologische vondsten.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.3

Investeren in behoud van archeologisch e

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

481

481

0

0

0

0

Directe lasten

0

1.354

180

1.534

13

0

0

0

Kapitaallasten

0

279

0

279

0

0

0

0

Overdrachten

0

150

0

150

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

1.783

661

2.444

37

0

0

0

Baten

0

0

-30

-30

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

1.783

631

2.414

35

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

1.783

631

2.414

35

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Er zijn noodzakelijke technische investeringen te doen voor het klimaatbeheer van de depots en tentoonstellingsruimten in het Huis van Hilde. Wettelijke kaders verplichten daartoe (lasten verhoogd, € 180.000, nadelig).

Baten

De huuropbrengsten voor het Huis van Hilde waren nog niet eerder in de begroting opgenomen in afwachting van het exploitatieresultaat van de uitbater (baten verhoogd, € 30.000, voordelig).