Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.6.1.01                   Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

- Kansenkaart benutting monumenten gerealiseerd.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.1

Ontwikkelen van kennis en netwerk

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Directe lasten

0

235

0

235

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

235

0

235

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

235

0

235

0

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

235

0

235

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Geen mutaties bij dit operationele doel