Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

7.6.2.01                   Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

-  Fonds Herbestemming tot stand gebracht.
- 10 haalbaarheidsonderzoeken / energiescans gesubsidieerd.
-  Loods herbestemming aangesteld.

Toelichting op te wijzigen instrument

De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.2

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

206

206

0

0

0

0

Directe lasten

0

0

150

150

0

0

0

0

Overdrachten

0

250

-150

100

-60

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

250

206

456

82

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

250

206

456

82

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

250

206

456

82

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Verschuiving van  overdrachten naar directe lasten (lasten verhoogd, € 150.000, neutraal).

Overdrachten

Verschuiving van  overdrachten naar directe lasten (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).