Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

4.1.2.06                   Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)

- Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc uitgevoerd.

- Luchthavenbesluit Loodswezen IJmuiden door PS vastgesteld.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc voorbereid.

Toelichting op te wijzigen instrument

De vaststelling van het luchthavenbesluit Heliport Amsterdam is vertraagd door interferentie met ontwikkeling van windparken in de omgeving, dit schuift door naar 2018.
Definitieve besluitvorming ten aanzien van het luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc zal in 2017 niet plaatsvinden omdat het VUmc de benodigde vervolgonderzoeken nog niet heeft kunnen uitvoeren. In 2018 zal besluitvorming plaatsvinden.

4.1.2.09                   Uitvoeren stiltebeleid

- Stiltebeleid herijkt en in de PMV geïmplementeerd.

- Stiltebeleid herijkt en resultaten stiltetafels meegenomen in het traject Omgevingsvisie.

4.1.2.10                   Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

In verband met de discussie in het college en Provinciale Staten rondom de nieuwe financieringssystematiek bij OD NZKG is er nog geen opdracht gegeven voor het uitvoeren van de VTH-taken in 2017. De verwachting is dat deze opdracht medio 2017 kan worden gegeven. De dienstverleningsovereenkomst 2013 – 2018 loopt tot die tijd nog door voor OD NZKG. Voor de overige omgevingsdiensten conform.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.2

Basiskwaliteit borgen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

4.578

1.965

-473

1.492

-24

1.953

1.990

2.088

Directe lasten

4.582

3.602

19

3.621

1

3.259

3.246

3.039

Overdrachten

12.148

18.749

808

19.557

4

11.906

11.783

11.842

Subtotaal Lasten

21.309

24.316

354

24.670

1

17.118

17.019

16.969

Baten

-19.975

-4.770

98

-4.672

-2

-2.980

-2.980

-2.616

Saldo van lasten en baten

1.334

19.546

452

19.998

2

14.138

14.039

14.353

Storting reserves

0

0

14.065

14.065

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.334

19.546

14.517

34.063

74

14.138

14.039

14.353

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Overdrachten

In december 2016 is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een stimuleringsbijdrage bestuurlijke strafbeschikking milieu (bsb) over 2016 toegekend. Deze bijdrage zal dit jaar in de vorm van subsidies worden doorgezet naar de Omgevingsdiensten (lasten verhoogd, € 60.000 nadelig).
Naast de reguliere taken op het gebied van bodem voert de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) ook werkzaamheden uit rondom de nazorglocaties. Na een start in 2016 is gebleken dat voor het beoordelen van de 119 nazorglocaties op urgentie in 2017 incidenteel onvoldoende budget beschikbaar is (lasten verhoogd, € 60.000 nadelig).
In 2016 werd verwacht een subsidie te verlenen t.b.v. plan Huydekopers (Anna's Hoeve). De aanvraag hiertoe is in december 2016 ontvangen en kon dat jaar niet meer worden verleend. Dit zal in 2017 plaatsvinden (meer besteed uit reserve ILG, € 590.000, neutraal).
Bij de decembercirculaire 2016 is aan de algemene uitkering uit het provinciefonds een bedrag toegevoegd voor energiebesparing. Deze middelen zullen worden ingezet voor het beoordelen van audits in het kader van de European Energy Directive (EED) door de omgevingsdienst NZKG (lasten verhoogd, € 27.000, nadelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Baten

De opbrengst voor bodemsaneringsproject Broekerhavenweg is abusievelijk twee keer geraamd. Dit wordt gecorrigeerd (baten verlaagd, € 200.000, nadelig).
Voor ontvangen dwangsommen i.v.m. de handhaving van de milieuwetgeving wordt een raming opgenomen (baten verhoogd, € 12.000, voordelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Storting reserves

Tot 2016 is voor een bedrag van € 14,065 aan rijksbijdragen door middel van  uitkeringen uit het provinciefonds ontvangen. Aanvankelijk zijn deze middelen in de voorziening Bodemsanering gestort. Bij jaarrekening 2016 zijn deze middelen vrijgevallen ten gunste van algemene middelen. Deze reden hiervoor is dat de uitkering van de Rijksbijdrage via het provinciefonds niet in de voorziening bodemsanering mag worden gestort omdat er nog geen direct aanwijsbare verplichtingen of risico's tegenover staan op basis waarvan een voorziening gevormd moet worden. Dit conform voorschrift van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Om deze middelen voor toekomstige bodemsaneringen beschikbaar te houden wordt voorgesteld deze in de reserve bodemsanering te storten (storting in reserve, € 14,065 miljoen, neutraal).