Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

4.1.1.03                   Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving

- De consequenties van de wijzigingen in de nationale geluidregelgeving in beeld gebracht en (indien nodig) provinciale standpunten geformuleerd.

- Komt te vervallen bij zomernota 2017.

Toelichting op te wijzigen instrument

De voorbereiding op de nieuwe nationale geluidregelgeving is inmiddels opgenomen in de totale voorbereiding op de omgevingswet. Apart benoemen is daarom niet meer noodzakelijk.

4.1.1.05                   Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie

- Data en kaartmateriaal verzameld.

- Data en kaartmateriaal verzamelen uitgesteld naar 2018.

Toelichting op te wijzigen instrument

Verzamelen data en kaartmateriaal is uitgesteld vanwege de vertraging Rijksstructuurvisie ondergrond.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.1

Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

430

355

-168

187

-47

340

345

350

Directe lasten

37

242

26

268

11

278

278

278

Overdrachten

2

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

468

597

-142

455

-24

618

623

628

Baten

0

0

-26

-26

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

468

597

-168

429

-28

618

623

628

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

468

597

-168

429

-28

618

623

628

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.