Onderdeel van beleidsdoel: Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

4.2.1.01                   Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

- Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020,  verdelingssystematiek vastgesteld.
- PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld.
- Uitvoering volgens uitvoeringsparagraaf bij Beleidsagenda Energietransitie.
- Servicepunt Duurzame Energie is aanbesteed.
- Energie Lab is vormgegeven en in praktijk gebracht.
- MKB Fondsen voor stimulering van innovaties zijn ontwikkeld.
- Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie is opgesteld.

- Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020.
- PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld.
- Uitvoering volgens uitvoeringsparagraaf bij Beleidsagenda Energietransitie.
- Servicepunt Duurzame Energie is aanbesteed.
- Energie Lab is vormgegeven en in praktijk gebracht.
- MKB Fondsen voor stimulering van innovaties zijn ontwikkeld.
- Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie is opgesteld.

Toelichting op te wijzigen instrument

Het organiseren van gebiedsateliers en het vaststellen van de verdelingssystematiek zijn al in 2016 gerealiseerd als onderdeel van de beleidsvorming en voorfase/verkenning principeaanvragen. Op dit moment wordt het beleid uitgevoerd.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.2.1

Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.878

455

812

1.267

178

426

432

428

Directe lasten

1.059

1.279

3.535

4.814

276

900

800

0

Kapitaallasten

58

0

0

0

0

0

0

0

Overdrachten

2.655

36

1.371

1.407

3.808

0

0

0

Subtotaal Lasten

5.649

1.770

5.718

7.488

323

1.326

1.232

428

Baten

-486

0

-249

-249

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

5.164

1.770

5.469

7.239

309

1.326

1.232

428

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

5.164

1.770

5.469

7.239

309

1.326

1.232

428

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant geconstateerd dat de bijdragen in de beheers- en oprichtingskosten over 2014 tot en met 2016 van de deelneming van PNH in het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDEN-H) ten onrechte als kapitaalverstrekking zijn geactiveerd. De dekking (totaal € 1.95 miljoen) voor de correctie hiervan wordt in de begroting 2017 opgenomen (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen nadelig en € 498.000, neutraal reserve Actieprogramma 2010).
De accountant heeft aangegeven dat de jaarlijkse kosten van het beheer, juridische en overige kosten van het Participatiefonds Duurzame Economie (PDENH) gedekt dienen te worden uit een begrotingsbudget en niet, zoals tot nu toe, uit het fondsvermogen (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).
Het van 'Bespaar Lokaal' terugontvangen restant van de Uvr 'Asbest eraf, Zonnepanelen' erop zal worden ingezet voor een nieuw op te stellen Uvr voor het verwijderen van asbestdaken (lasten verhoogd, € 249.000, neutraal).
De kasraming voor uitgaven voor Wind op Land (Vd 2011-13) wordt aangepast (lasten verhoogd, € 217.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor  CO2 monitoring (Vd 2017-29 ter uitvoering van Motie 18 van 23-5-2016) wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 300.000, neutraal, reserve EXIN-H).
De Actieagenda Circulaire Economie gaat van start. De middelen worden ingezet voor onderzoek naar: a. circulair inkopen van de PNH, b. inzet van RUD’s en OD’s voor circulaire economie, c. onderzoek naar knellende wet- en regelgeving, d. het opzetten van icoonketens tezamen met o.a. marktpartijen en e. het laten participeren van bedrijven in Circular Design Business Tracks (lasten verhoogd uit reserve werkgelegenheid en economie, € 320.000, neutraal).

Overdrachten

Een tweetal verleende subsidies voor het project ‘Duurzame investering in de woningbouw op Texel’ is lager vastgesteld dan de oorspronkelijke verlening. Het verschil is teruggevloeid in de reserve (lasten verlaagd, € 131.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project onderzoekscentrum biomassavergassing InVesta wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 960.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor subsidieverlening aan het project biomassavergasser Milena Olga Esme wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal, reserve EXIN-H).

Baten

De landelijke Uvr Asbest eraf, Zonnepanelen erop is uitgevoerd door 'Bespaar Lokaal'. Het restant van de voor Noord-Holland beschikbare middelen is terugontvangen (baten verhoogd, € 249.000, neutraal).