Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

3.2.1.02                   Opstellen/handhaven/toetsen

- Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.
- Aangepaste Waterverordening Rijnland met een wijziging inzake peilbesluiten door PS vastgesteld.
- Het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, het Reglement Hollands Noorderkwartier en Reglement Hoogheemraadschap van Rijnland worden op onderdelen aangepast en door PS vastgesteld.

- Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.
- Met de wijziging van het Reglement Hollands Noorderkwartier gestart.

Toelichting op te wijzigen instrument

De Waterverordening Rijnland wordt in 2017 niet aangepast, aangezien dit een kleine wijziging betreft. Als er meer wijzigingen zijn, wordt de wijziging in 2018 door PS vastgesteld.
Het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en Reglement Hoogheemraadschap van Rijnland moeten op enkele kleine onderdelen aangepast worden. Omdat dit kleine wijzigingen zijn, worden het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en Reglement Hoogheemraadschap van Rijnland niet in 2017 aangepast. Als er meer wijzigingen zijn, worden de wijzigingen in 2018 door PS vastgesteld. Het Reglement Hollands Noorderkwartier moet op meerdere onderdelen worden gewijzigd. Met deze wijziging is in 2017 een start gemaakt en deze wordt in 2018 aan PS ter besluitvorming voorgelegd.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.1

Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.358

356

494

850

139

341

345

351

Directe lasten

603

768

1.274

2.042

166

668

668

568

Overdrachten

1.771

2.185

11

2.196

1

787

787

787

Subtotaal Lasten

3.731

3.309

1.779

5.088

54

1.796

1.800

1.706

Baten

-91

0

-1.050

-1.050

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

3.640

3.309

729

4.038

22

1.796

1.800

1.706

Storting reserves

2.089

1.581

100

1.681

6

72

651

0

Onttrekking reserves

-162

0

-286

-286

0

0

0

0

Resultaat

5.567

4.890

543

5.433

11

1.868

2.451

1.706

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

De Noord-Hollandse waterschappen stellen samen totaal € 1.050.000 beschikbaar voor de nog door de provincie op te stellen subsidieregeling Bodem & Water. De samenwerking vindt plaats in het kader van het programma Bodem & Water en afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Water POP3, gesloten op 3 oktober 2016. (lasten verhoogd, € 1.050.000, neutraal).
Bij het Coalitieakkoord is € 100.000 beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren officiële zwemplekken te creëren. De activiteiten hiervoor zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van de Visie op de Waterrecreatie N-H 2030. De uitvoering van de visie wordt gedekt uit de Reserve Waterrecreatie waaraan deze middelen worden toegevoegd (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 275.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
In de meicirculaire van het provinciefonds staat vermeld dat een uitkering van € 49.000 gaat plaatsvinden voor Zoetwatermaatregelen. Dit is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 49.000, neutraal).

Overdrachten

OD 3.2.1 Voor subsidieverlening aan de gemeente Waterland voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

Baten

Van de Noord-Hollandse waterschappen wordt een bijdrage ontvangen voor de nog door de provincie op te stellen subsidieregeling Bodem&Water. (baten verhoogd, € 1.050.000, neutraal).

Storting reserves

De bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen om gemeenten te stimuleren officiële zwemplekken te creëren worden toegevoegd aan de reserve (storting in reserve verhoogd, € 100.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).

Onttrekking reserves

Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 275.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Voor subsidieverlening aan de gemeente Waterland voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, €  11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).