Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.3

Water robuust inrichten bevorderen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

0

0

78

78

0

0

0

0

Directe lasten

52

87

0

87

0

87

87

87

Overdrachten

22

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

75

87

78

165

90

87

87

87

Baten

-17

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

58

87

78

165

90

87

87

87

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

58

87

78

165

90

87

87

87

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.