Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

3.1.2.01                   Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen

- Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak.
- Projectplan goedgekeurd voor de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel  en  indien van toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Projectplan goedgekeurd voor de versterking van de Markermeerdijken) en  indien van toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het project Hoogwaterkering Den Oever is aanbesteed en in uitvoering genomen. Twee projecten van het ruimtelijk uitvoeringsprogramma Den Oever zijn in uitvoering genomen.

- Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak.
- Projectplan goedgekeurd voor de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel en toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het ontwerpprojectplan goedgekeurd voor de versterking van de Markermeerdijken en indien van toepassing de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het project Hoogwaterkering Den Oever is aanbesteed en in uitvoering genomen. Twee projecten van het ruimtelijk uitvoeringsprogramma Den Oever zijn in uitvoering genomen.

Toelichting op te wijzigen instrument

Het is nog steeds onze intentie om het ontwerpplan Markermeerdijken in 2017 ter visie te leggen voor inspraak. De planning van de procedure kan wijzigen, want deze is afhankelijk van de planning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Voor Durgerdam wordt een jaar later, naar verwachting tweede helft 2018, een afzonderlijk ontwerpprojectplan ter visie gelegd.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.2

Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.228

1.018

-253

765

-25

1.013

1.013

1.081

Directe lasten

177

609

952

1.561

156

279

279

279

Overdrachten

4.919

1.408

0

1.408

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

6.324

3.035

699

3.734

23

1.292

1.292

1.360

Baten

-45

-60

0

-60

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

6.279

2.975

699

3.674

23

1.292

1.292

1.360

Storting reserves

8.977

3.750

0

3.750

0

3.750

3.750

0

Onttrekking reserves

0

-1.264

-675

-1.939

53

0

0

0

Resultaat

15.256

5.461

24

5.485

0

5.042

5.042

1.360

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Voor de bijdrage aan Rijkswaterstaat in het project Icoon Afsluitdijk (kunstuitingen om de iconische waarde van de Afsluitdijk te benadrukken) wordt kasraming opgenomen  (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal, Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor de bijdrage in de proceskosten van het Ambitieprogramma Afsluitdijk wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 175.000 neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor proceskosten (inhuur van specialistische kennis) voor het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 124.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De kasraming voor proceskosten voor het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels wordt aangepast (lasten verhoogd, € 153.000, neutraal, reserve TWIN-H).

Onttrekking reserves

Voor de bijdrage in het project Icoon Afsluitdijk wordt een onttrekking aan de reserve geraamd (ontrekkingen aan reserves verhoogd, € 500.000, neutraal, Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor de bijdrage in de proceskosten van het Ambitieprogramma Afsluitdijk wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserves verhoogd, € 175.000 neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).