Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

3.1.1.01                   Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen

- Waterverordeningen waterschappen aangepast vanwege de afwaardering van de C-keringen (primaire waterkeringen) en omzetting in regionale keringen en vanwege mogelijke verzoeken van waterschappen voor aanpassingen normering als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten (normen en tracés).
- Participeren en begeleiden ontwikkelprogramma Ontwikkelprogramma Regionale Keringen III.

- Het traject tot aanpassing van Waterverordeningen waterschappen gestart.
- Participeren en begeleiden ontwikkelprogramma Ontwikkelprogramma Regionale Keringen III.

Toelichting op te wijzigen instrument

Het traject tot aanpassing van de waterverordeningen is gestart. Aangezien er nog enkele inhoudelijke vraagstukken moeten worden uitgezocht in samenwerking met de waterschappen, is de huidige planning dat in het najaar de ontwerpbesluiten ter inzage zullen gaan.

Overige toelichtingen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.163

44

53

97

120

44

44

46

Directe lasten

12

35

0

35

0

35

35

35

Subtotaal Lasten

1.175

79

53

132

67

79

79

81

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.175

79

53

132

67

79

79

81

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.175

79

53

132

67

79

79

81

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.