Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.2

Zorgen voor schoon en voldoende grondwater

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

523

293

-164

129

-56

293

302

314

Directe lasten

132

252

197

449

78

252

252

252

Overdrachten

1.106

3.775

0

3.775

0

1.025

1.025

1.025

Subtotaal Lasten

1.761

4.320

33

4.353

1

1.570

1.579

1.591

Baten

-881

-835

0

-835

0

-835

-835

-835

Saldo van lasten en baten

879

3.485

33

3.518

1

735

744

756

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

879

3.485

33

3.518

1

735

744

756

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Omdat de grondwaterheffing niet ten goede mag komen aan de eigen middelen van de provincie wordt jaarlijks het verschil tussen de opbrengst van de heffing en de kosten die betrekking hebben op het beheer van het grondwater, gestort in de Voorziening Grondwaterheffing. Hiervoor ontbrak een raming in de begroting (lasten verhoogd, € 197.000, nadelig).