Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.3

Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

389

267

-84

183

-31

266

290

290

Directe lasten

5.015

226

-149

77

-66

209

0

0

Kapitaallasten

579

0

0

0

0

11

821

825

Overdrachten

265

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

6.248

493

-233

260

-47

486

1.111

1.115

Baten

-3.952

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.296

493

-233

260

-47

486

1.111

1.115

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.296

493

-233

260

-47

486

1.111

1.115

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Directe lasten

Verlaging van de uitgaven EXIN-H projecten OV met € 149.000, bestaande uit verlaging van de uitgaven programma Productformules OV met € 200.000, doordat de kosten conform wijziging van het BBV voortaan geactiveerd worden en projectbegeleiding HOV Velsen met € 26.000 zijn verlaagd. Dit project is inmiddels afgerond. Voor het opstellen van een Plan voor het verbeteren van de doorstromingsmaatregelen voor het Openbaar Vervoer is het resterende budget, wat reeds is toegekend in 2016, overgeheveld naar 2017. Hierdoor zijn de studiekosten van verkeersmanagement voor het opstellen van het plan met €77.000 verhoogd (per saldo lasten verlaagd, € 149.000, neutraal).