Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.4

Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

3.506

2.667

-1.369

1.298

-51

2.665

2.902

2.901

Directe lasten

14.693

14.454

819

15.273

6

13.211

5.854

14.579

Kapitaallasten

1.625

1.672

-247

1.425

-15

3.083

5.196

6.035

Overdrachten

1.871

2.065

-475

1.590

-23

2.065

2.235

2.235

Subtotaal Lasten

21.696

20.858

-1.272

19.586

-6

21.024

16.187

25.750

Baten

-982

-1.174

0

-1.174

0

-2.199

-1.798

-1.567

Saldo van lasten en baten

20.714

19.684

-1.272

18.412

-6

18.825

14.389

24.183

Storting reserves

0

0

20.861

20.861

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

20.714

19.684

19.589

39.273

100

18.825

14.389

24.183

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden conform de daarvoor afgesproken regels in de nota kapitaalgoederen. Dit zorgt voor hogere directe lasten van € 640.000 voor vaarwegen als gevolg van indexeringen die zijn herberekend (lasten verhoogd, € 640.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Kapitaallasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden. Dit zorgt voor hogere kapitaallasten vaarwegen van € 247.000 (lasten verhoogd, € 247.000, nadelig)

Overdrachten

Er worden in 2017 nog geen betalingen gedaan aan Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier voor Nautisch Beheer omdat het nautisch beheer voor Amstel-Gooi-Vechtstreek nog niet conform de overeenkomst  wordt uitgevoerd (lasten verlaagd, € 475.000, voordelig).

Storting reserves

In de reserve dekking kapitaallasten vaarwegen zijn de middelen gestort met betrekking tot de investering in het Sluis, Haven Informatiepunt (SHIP).  Naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd BBV moeten investeringen in activa met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. (storting in de reserves verhoogd, € 700.000, neutraal).