Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

2.2.1.01                   Ontwikkelen van mobiliteitsbeleid

- Bijdrage Mobiliteit aan Ontwerp Omgevingsvisie t.b.v. het  integrale PNH proces.
- Het vroegtijdig in acht nemen van het provinciaal verkeersbelang bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven is geborgd door opname in de PRV en aan PS voorgelegd,2e kw 2017.

- Bijdrage Mobiliteit aan Ontwerp Omgevingsvisie loopt door tot en met Ontwerp Omgevingsvisie (2018). Onderzoek naar trends en ontwikkelingen Mobiliteit afgerond

- Provinciaal verkeersbelang: Brief aan PS verzonden dat PRV pas in 2018 gewijzigd zal worden.

Toelichting op te wijzigen instrument

Provinciaal verkeersbelang: Per brief (952994/926001) zijn PS geïnformeerd dat de PRV pas in 2018 gewijzigd zal worden.

2.2.1.02                   Verlenen van subsidies

- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding verleend in 2e kw 2017.
- Subsidies fietsprogramma verleend in 4e kw 2017.

- Nog geen Subsidies voor kleine infrastructuur verleend, verschoven naar 2e kwartaal 2018.

- Subsidies fietsprogramma verleend in 4e kwartaal 2017

Toelichting op te wijzigen instrument

Zie toelichting bij 2.2.1.03 hieronder.

2.2.1.03                   Opstellen programma's

- Opstellen subsidieregeling Fiets en aan PS voorgelegd in 1e kw 2017.
- Uitvoering aan jaarschijf 2017 van programma Beter Benutten vervolg gegeven.

- Opstellen subsidieregeling Fiets en aan PS voorgelegd in 4e kwartaal 2017
- Uitvoering aan jaarschijf 2017 van programma Beter Benutten vervolg gegeven

Toelichting op te wijzigen instrument

In het 2e kwartaal van 2017 is PS geïnformeerd over de stand van zaken in relatie tot de lijst met knelpunten van de Fietsersbond. Deze lijst is getoets aan het coalitieakkoord. Daar komt een top 35/50 uit die vervolgens besproken wordt met de gemeenten. Dit is de basis voor het opstellen van een subsidieregeling die in het 4e kwartaal 2017 aan PS wordt voorgelegd, tezamen met een plan van aanpak voor het fietsbeleid.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.1

Maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

2.786

512

468

980

91

456

470

434

Directe lasten

2.595

5.494

4.900

10.394

89

3.022

1.095

1.057

Kapitaallasten

7.957

7.292

222

7.514

3

9.455

10.773

12.757

Overdrachten

26.624

30.661

-4.388

26.273

-14

14.934

13.931

13.329

Subtotaal Lasten

39.962

43.959

1.202

45.161

3

27.867

26.269

27.577

Baten

-17.568

-13.158

-336

-13.494

3

-1.327

0

0

Saldo van lasten en baten

22.394

30.801

866

31.667

3

26.540

26.269

27.577

Storting reserves

65.503

80.915

18.011

98.926

22

100.721

70.444

32.517

Onttrekking reserves

-9.512

-39.407

-5.143

-44.550

13

-16.469

-18.354

-19.618

Resultaat

78.385

72.309

13.734

86.043

19

110.792

78.359

40.476

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Verhoging door stijging van de uitgaven respectievelijk inkomsten met €3.874.000. De reden hiervoor is dat met het Ministerie van I&M afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de landelijke 'Beter Benutten programma’s Intelligente en geïntegreerde verkeerscentrales' (€3,799 miljoen) en de Pilot ‘Zelf rijdende bus’ (€75.000). Op basis van actuele ramingen en als gevolg van deze afspraken zijn de lasten verhoogd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die in juli 2016 door het Ministerie van I&M is getekend (lasten verhoogd, € 3,9 miljoen, neutraal). De dekking van deze lasten vindt plaats door de onttrekking aan de reserve Infrastructuur.
Verhoging van de uitgaven Infrastructuur met € 560.000 ten laste van reserve Infrastructuur. Het betreft de volgende activiteiten (lasten verhoogd, € 560.000, neutraal):

 • Studie algemeen verkeer- en vervoerbeleid voor Mobiliteitsbeleid 2050, themaweken en varianten Kennemerlijn, € 210.000;
 • Plaatsing laadpalen programma Elektrisch vervoer MRA, € 300.000;
 • Smart Mobility, onderdeel Trendwatching, € 50.000.

Verhoging van de uitgaven programma Elektrisch vervoer MRA door plaatsing van meer laadpalen. De hogere uitgaven worden gedekt uit diverse bijdragen waaronder (eigen bijdrage) gemeenten (in Flevoland, Utrecht en binnen vervoerregio Amsterdam), programmapartners en het Rijk. (lasten verhoogd, € 811.000, neutraal).
Verlaging van de uitgaven studiekosten Bereikbaarheid Haarlemmeer-Bollenstreek. De tussenstap in het project in 2015/2016 heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. De Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg (DPW) is ingesteld en heeft nieuwe alternatieven opgeleverd, die eind 2016 aan Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland  zijn getoond en op basis waarvan het onderzoek nu wordt vervolgd. Dit betekent dat de aanvang van het MER-onderzoek later is gestart dan verwacht (Q2-2017 in plaats van Q3-2016) en dat de afronding ook over de jaarschijf 2017 heen zal vallen en vervolgd zal worden in 2018 (lasten verlaagd, € 300.000, neutraal).
Overige mutaties (lasten verlaagd, € 45.000, neutraal).

Kapitaallasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) plaatsgevonden. Dit zorgt per saldo voor een neutrale mutatie in 2017. Dit is bereikt door de hogere kapitaallasten van € 222.000 te dekken door een hogere onttrekking aan de reserve Infrastructuur van € 222.000 (hogere lasten, € 222.000, neutraal met de reserve Infrastructuur).

Overdrachten

Bij brief zijn PS geïnformeerd over het aanpakken van de fietsknelpunten, zoals door de Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB) zijn geïnventariseerd. Als gevolg hiervan is een verlaging van subsidie-uitgaven Fietsinfrastructuur nodig, doordat de subsidies op basis van de nieuwe uitvoeringsregeling pas in 2018 zullen worden verleend. de onttrekkingen ten laste van de reserve Fietsinfrastructuur worden overeenkomstig verlaagd (lasten verlaagd, € 2,7 miljoen, neutraal).
Verlaging van subsidie-uitgaven ten laste van de reserve Infrastructuur voor het programma Kleine infrastructuur (gemeenten) door minder aanvragen van subsidies in 2017 (lasten verlaagd, € 2,3 miljoen, neutraal).
Verhoging van bijdragen aan Fietsinfrastructuur van € 615.000, waarvan € 600.000  aan ProRail  voor het project BOR RegioNetproject goederenemplacement Beverwijk (dit betreft een bijdrage aan een fietstunnel die onder het spoor is aangelegd) en € 15.000 aan Stichting Fietstelweek.  De uitgaven komen ten laste van de reserve Infrastructuur (lasten verhoogd, € 615.000, neutraal).
De onderstaande posten worden gefinancierd vanuit de Brede Doel Uitkering. De feitelijke subsidieverlening is lager dan vooraf ingeschat, hetgeen heeft geresulteerd in:
Fietsimpuls (lasten verlaagd, € 132.000, neutraal);
Gedragsbeïnvloeding (lasten verlaagd, € 105.000, neutraal).
Verhoging van de uitgaven Omrijkosten OV-exploitanten met € 303.000 doordat de kosten uit 2016 in 2017 worden betaald. De uitgaven komen ten laste van reserve Infrastructuur (lasten verhoogd, € 303.000, neutraal).
Overige mutaties (lasten verlaagd, € 81.000, neutraal).

Baten

De inkomstenraming uit de balanspost Brede Doel Uitkering van het Rijk wordt aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming (baten verlaagd, € 237.000, neutraal).
De gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam en de provincies Utrecht en Flevoland leveren een eigen bijdrage van € 500 per laadpaal. Daarnaast dragen ook ander partijen bij, waaronder het Rijk. Doordat er meer laadpalen geplaatst konden worden dan eerder is aangenomen, zijn de baten opnieuw berekend (baten verhoogd, € 808.000, neutraal).
Verlaging van de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland door lagere uitgaven studiekosten Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek. De tussenstap in het project in 2015/2016 heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. De Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg (DPW) is ingesteld en heeft nieuwe alternatieven opgeleverd, die eind 2016 aan de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland zijn getoond en op basis waarvan het onderzoek nu wordt vervolgd. Dit betekent dat de aanvang van het MER-onderzoek later is gestart dan verwacht (Q2-2017 in plaats van Q3-2016) en dat de afronding ook over de jaarschijf 2017 heen zal vallen en vervolgd zal worden in 2018 (baten verlaagd, € 300.000, neutraal).
Overige mutaties (baten verlaagd, € 65.000, neutraal).

Storting reserves

Storting in de reserve Infrastructuur is verhoogd met (netto) € 23,0 miljoen:

 • In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (storting reserve Infrastructuur verhoogd, € 11,7 miljoen, neutraal).
 • De rijksbijdrage programma Beter Benutten vervolg wordt in de reserve Infrastructuur gestort. (storting verhoogd, € 11,3 miljoen, neutraal).

In de meicirculaire van het provinciefonds staat vermeld dat er een uitkering plaats gaat vinden voor Beter Benutten van € 7.539.000. Dit geld wordt gestort in de reserve Infrastructuur en is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (storting in de reserve Infrastructuur verhoogd, € 7.539.000, neutraal).
Verlaging van de storting reserve Kapitaallasten Wegen en overboeking naar de nieuwe bij deze zomernota ingestelde reserve vaarwegen en OV (storting reserves verlaagd, € 5,1 miljoen, neutraal).
Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) plaatsgevonden. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2017, die gedekt worden door de daarvoor bestemde stortingen in de reserve infrastructuur (storting reserves reserve Infrastructuur verlaagd, € 222.000, neutraal).
In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (storting reserves reserve Fietsinfrastructuur verhoogd, € 385.000, neutraal).

Onttrekking reserves

De onttrekking aan de reserve Fietsinfrastructuur is (netto) met € 968.000 verlaagd: dit is de resultante van de volgende mutaties: verhoging met € 615.000, door bijdragen van € 600.000 aan ProRail  voor het project BOR Regionetproject goederenemplacement Beverwijk en € 15.000 aan Stichting Fietstelweek. (baten, verhoogd, € 615.000, neutraal).
Verlaging doordat de nieuwe Uitvoeringsregeling niet in 2017 maar pas in 2018 zal worden gepubliceerd. De onttrekking aan reserve Fietsinfrastructuur wordt overeenkomstig verlaagd.
Verhoging door meer overheveling van te activeren investeringsbijdragen naar de reserve Kapitaallasten Wegen die, conform het per 1-1-2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven moeten  worden. (baten verhoogd, € 1,1 miljoen, neutraal).
Overige mutaties. (onttrekking reserve verlaagd, € 60.000, neutraal).
De onttrekking aan de reserve Infrastructuur is (netto) met € 6,1 miljoen verhoogd door:

 • Verlaging door lagere subsidie-uitgaven voor het programma Kleine infrastructuur (gemeenten) door ondervraging van het subsidieplafond 2017 (baten verlaagd, € 2,3 miljoen, neutraal);
 • Verhoging door hogere uitgaven met € 560.000. Het betreft de volgende activiteiten: € 210.000 studie algemeen verkeers- en vervoerbeleid voor Mobiliteitsbeleid 2050, themaweken en varianten Kennemerlijn; € 300.000 plaatsing laadpalen programma Elektrisch vervoer MRA en € 50.000 Smart Mobility, onderdeel Trendwatching (baten verhoogd, € 560.000, neutraal);
 • Verhoging door hogere uitgaven Omrijkosten OV-exploitanten met € 303.000 doordat de kosten uit 2016 in 2017 worden betaald (baten verhoogd, € 303.000, neutraal);
 • Verhoging door hogere overheveling investeringsbijdragen van te activeren projecten naar de reserve Kapitaallasten Wegen, die conform het per 1-1-2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven moeten worden (baten verhoogd, € 834.000, neutraal);
 • Verhoging door overheveling investeringsbijdrage te activeren projecten naar naar de reserve Kapitaallasten OV (conform het per 1-1-2017 gewijzigd BBV). Het betreft hier €3,0 miljoen dekking voor het project HOV in 't Gooi dat voorheen nog uit de rijksbijdrage BDU werd gedekt (baten verhoogd, € 3,0 miljoen, neutraal).
 • Verhoging door stijging van de uitgaven en inkomsten met €3,874 miljoen. De reden hiervoor is dat met het Ministerie van I&M afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de landelijke 'Beter Benutten’ programma’s ‘Intelligente en geïntegreerde verkeerscentrales' (€3,799 miljoen) en de Pilot ‘Zelfrijdende bus’ (€0,075 miljoen). Op basis van actuele ramingen en als gevolg van deze afspraken is de onttrekking verhoogd (baten verhoogd, € 3,9 miljoen, neutraal).
 • Overige mutaties (baten verlaagd, € 131.000, neutraal).