Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.2

Rijksbeleid beïnvloeden

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

443

118

-38

80

-32

117

117

125

Subtotaal Lasten

443

118

-38

80

-32

117

117

125

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

443

118

-38

80

-32

117

117

125

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

443

118

-38

80

-32

117

117

125

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.