Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.1

OV concessies aanbesteden en beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.267

296

123

419

42

295

295

314

Directe lasten

596

775

0

775

0

404

284

284

Overdrachten

46.492

46.455

1.393

47.848

3

47.836

48.582

49.738

Subtotaal Lasten

48.355

47.526

1.516

49.042

3

48.535

49.161

50.336

Baten

-46.279

-141

-48.059

-48.200

34.084

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.076

47.385

-46.543

842

-98

48.535

49.161

50.336

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.076

47.385

-46.543

842

-98

48.535

49.161

50.336

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Overdrachten

Bijstelling in de kasraming voor exploitatie OV (lasten verhoogd, € 1,4 miljoen, neutraal):

  • de eindafrekening over het concessiejaar 2015 vindt plaats in 2017 € 1,17 miljoen;
  • voor de afrekening van de aanschaf van 14 buurtbussen € 160.000;
  • diverse kleine bij- en aframingen met een totaal van € 70.000

Baten

In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (onttrekking uit Rijksgelden BDU verhoogd, € 48 miljoen, neutraal).