Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.2

In OV voorzieningen investeren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

49

152

147

299

97

138

142

134

Directe lasten

15.514

1.920

-824

1.096

-43

2.768

900

837

Kapitaallasten

636

0

0

0

0

824

1.646

2.699

Overdrachten

1.508

12.471

3.577

16.048

29

261

10.749

-64

Subtotaal Lasten

17.707

14.543

2.900

17.443

20

3.991

13.437

3.606

Baten

-3.283

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

14.423

14.543

2.900

17.443

20

3.991

13.437

3.606

Storting reserves

25.229

49.859

51.250

101.109

103

49.308

50.308

50.309

Onttrekking reserves

-13.061

-50.460

45.402

-5.058

-90

-50.030

-49.304

-50.523

Resultaat

26.592

13.942

99.552

113.494

714

3.269

14.441

3.392

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Verschuiving van directe lasten naar overdrachten voor de uitvoering van de OV-Visie voor halteprogramma HIJ (lasten verlaagd, € 1 miljoen, neutraal).
Verhoging uitgaven projecten EXIN-H OV-infrastructuur met € 176.000, waarvan € 101.000 voor Wayfinding, € 50.000 studiekosten HOV Noordwijk en € 23.000 opdrachten HOV A9 (lasten verhoogd, € 176.000, neutraal).

Overdrachten

Verhoging subsidie-uitgaven EXIN-H-projecten voor OV-infrastructuur met € 2,52 miljoen, waarvan bijraming subsidiebijdrage Busvoorzieningen A1 € 1,5 miljoen en voor de Uithoornlijn € 1,9 miljoen en een aframing van de  Investeringsagenda OV met € 874.000). Dit komt doordat projecten zijn verschoven naar 2018. Redenen hiervoor zijn dat gemeenten meer voorbereidingstijd nodig hebben of dat deze projecten  in Alkmaar afhankelijk zijn van andere projecten waardoor ze (tijdelijk) in de wacht staan. (lasten verhoogd, € 2,5 miljoen, neutraal).
Verschuiving van directe lasten naar overdrachten voor de uitvoering van de OV-Visie voor halteprogramma HIJ (lasten verhoogd, € 1 miljoen, neutraal).

Storting reserves

In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (storting verlaagd, reserve OV, € 47,0 miljoen neutraal).
Daar staat tegenover een storting in de reserve Groene uitweg van € 34,9 miljoen (zie ook de toelichting OD 6.1.1) en verhoging van de storting in de Reserve Infrastructuur van € 12,1 miljoen (zie ook de toelichting OD 2.2.1).
Storting in de (bij begroting 2018 nieuw ingestelde) reserve Kapitaallasten OV waarin vanwege wijziging BBV de middelen van te activeren OV-projecten uit reserves EXIN-H, TWIN-H en Infrastructuur worden gestort. Vanuit deze reserve Kapitaallasten OV worden de uitgaven op basis van de kasuitgaven geactiveerd (afschrijving in 25 jaar). (storting verhoogd, € 98.3 miljoen, neutraal).

Onttrekking reserves

Om de versnelde inzet van de BDU middelen uit voorgaande jaren uit te kunnen voeren is een vrijval uit de reserve OV noodzakelijk (onttrekking verhoogd, € 1,2 miljoen, neutraal).
Hier staat een storting in de reserve Groene uitweg van € 1,2 miljoen tegenover (zie ook de toelichting OD 8.1.1).
In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (onttrekking reserve OV verlaagd, € 46 miljoen, neutraal).