Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

2.1.2.01                   Doen van onderzoek door uitvoeren van verkeerstudies

- Ontwerp PIP over voorkeursalternatief voor de verbinding N206-A4 (bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek) in 4e kw 2017 aan GS voorgelegd.
- Ontwerp PIP voor de verbinding A8/A9 in 4e kw 2017 aan GS voorgelegd.
- Resultaten van de studie Bereikbaarheid Den Helder voorgelegd aan PS 3e kw 2017.
- Resultaten studie oversteekbaarheid Noord Hollands Kanaal voorgelegd aan PS 3e kw 2017.

- N206-A4: In het 4e kwartaal 2017 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek voorkeursalternatief + MER  aan GS voorgelegd.

- A8/A9: In het 3e kwartaal 2017 hebben GS de plan MER voor consultatie vrijgegeven.

- Bereikbaarheid Den Helder: In het 3e kwartaal 2017 plan van aanpak voor de studie aan GS voorgelegd en aan PS toegezonden.

- Resultaten studie oversteekbaarheid Noord Hollands Kanaal voorgelegd aan PS 3e kw 2017.

Toelichting op te wijzigen instrument

N206-A4: De tussenstap in het project in 2015/2016 heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht.
De Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/DPW is ingesteld en heeft nieuwe alternatieven opgeleverd, die eind 2016 aan de Provinciale Staten van ZH en NH zijn getoond en waarmee het onderzoek nu wordt vervolgd.

A8/A9: In het 3e kwartaal 2017 hebben GS de plan MER voor de verbinding A8-A9 voor consultatie ter visie voorgelegd. De start van het PIP volgt na besluitvorming over het definitieve voorkeursalternatief in het 3e kwartaal 2018.

Bereikbaarheid Den Helder: In het 3e kwartaal 2017 wordt het plan van aanpak voor de studie aan GS voorgelegd en aan PS toegezonden. Resultaten worden in 2018 voorgelegd aan PS. De studie is in samenhang met de bereikbaarheidsstudie voor het programma De Kop Werkt! van start gegaan. Eerste bevindingen over mogelijke oplossingsrichtingen worden verwacht in het 1e kwartaal van 2018 en aan PS voorgelegd.

Overige toelichtingen

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.2

Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

17.965

8.588

1.077

9.665

13

8.578

9.209

9.310

Directe lasten

54.372

46.426

4.985

51.410

11

51.195

42.658

48.645

Kapitaallasten

53.561

3.108

-208

2.900

-7

4.683

6.317

7.446

Overdrachten

1.936

12.679

0

12.679

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

127.834

70.801

5.854

76.654

8

64.456

58.184

65.401

Baten

-22.659

-1.795

-1.983

-3.778

110

-5.239

-1.795

-1.795

Saldo van lasten en baten

105.175

69.006

3.871

72.876

6

59.217

56.389

63.606

Storting reserves

46.055

26.017

0

26.017

0

31.814

24.565

20.960

Onttrekking reserves

-33.452

-22.172

-13.481

-35.653

61

-22.310

-17.655

-13.210

Resultaat

117.779

72.851

-9.610

63.240

-13

68.721

63.299

71.356

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden conform de daarvoor afgesproken regels in de nota kapitaalgoederen. Dit zorgt voor hogere directe lasten van € 3,05 miljoen voor wegen als gevolg van indexering en areaaluitbreiding (lasten verhoogd, € 3,05 miljoen, nadelig).
Verhoging van de uitgaven TWIN-H projecten Weginfrastructuur door hogere studiekosten van de Verbinding A8-A9 (lasten verhoogd, € 872.000, neutraal).
De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners voor SolaRoad is in volle gang. Gezamenlijk met de partners wordt onderzocht hoe het toekomstige ontwerp kan worden vormgegeven. De voorstudie en prototyping en realisatie (2018) worden in gang gezet (lasten verhoogd. € 382.000, neutraal).
In het project studiekosten Energie uit Asfalt is een bedrag van € 60.488 geraamd. Met dit bedrag wordt het vormgeven van de toekomstige samenwerking bekostigd. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Pels Rijcken (lasten verhoogd, € 60.488 nadelig).
Bij de Zomernota 2017 is het verwachte indexeringspercentage voor de onderhoudsbudgetten voor (vaar)wegen verhoogd van 1% naar 2%. Daarnaast is het werkelijke indexeringspercentage (op basis van de GWW-index) aangepast naar het juiste percentage per 01-01-2017 van 5,44%. Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2018 was dit percentage nog niet bekend en toen is gewerkt met het percentage van oktober 2016. Beide correcties zijn verwerkt op genoemde budgetten en worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen in programma 8 (lasten verhoogd, € 623.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.

Kapitaallasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden. Dit zorgt voor lagere kapitaallasten voor wegen van € 41.000 (lasten verlaagd, € 41.000, voordelig).
De kapitaallasten voor Steunpunten worden met € 167.000 afgeraamd. De verklaring hiervoor is een gewijzigd investeringstempo ten opzichte van de Begroting 2017 als gevolg van vertraging in de besluitvorming rondom de gezamenlijke nieuwbouw van het steunpunt Uitgeest. De gemeente Uitgeest heeft er voor gekozen de nieuwbouw plannen eerst te bespreken met de raad.
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Baten

De baten zijn verhoogd met € 1,8 miljoen als gevolg van een bate van de Vervoerregio Amsterdam (SRA). Deze bate is ingezet ter dekking van extra kosten voor variabel onderhoud wegen en is daarom gestort in de voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen. Hierdoor is deze hogere bate een neutrale mutatie voor de Zomernota (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).
Verhoging van de baten door een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van € 500.000 voor de studie Verbinding A8-A9. Dit bedrag wordt tevens gestort in de reserve TWIN-H (compartiment Weginfrastructuur) in Programma 8 en is daardoor neutraal voor de exploitatie. (baten verhoogd, € 500.000, neutraal).
De baten zijn met € 315.0000 verlaagd omdat met ingang van 2017 de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam aan de kosten van het onderhoud van de haltes Zuidtangent is vervallen, conform de gemaakte afspraken in de realisatieovereenkomst van de Zuidtangent (baten verlaagd, € 315.000 nadelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Onttrekking reserves

Een onttrekking aan de reserve Groot onderhoud Wegen en vaarwegen ten behoeve van een storting in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen met betrekking tot investeringsprojecten, die, naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording geactiveerd moeten worden en over de gebruiksduur afgeschreven. (onttrekking reserves verlaagd, € 7,062 miljoen, neutraal).
De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners voor SolaRoad is in volle gang. Gezamenlijk met de partners wordt onderzocht hoe het toekomstige ontwerp kan worden vormgegeven, voorstudie, prototyping en uiteindelijke realisatie (2018) gaan van start. Hiermee wordt de onttrekking uit de reserve Innovatieprojecten SolaRoad met deze Zomernota bekrachtigd (onttrekking reserves verhoogd, € 382.000, neutraal).