Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.1

Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

5.755

2.201

-246

1.955

-11

2.198

2.378

2.388

Directe lasten

5.289

4.130

-2.605

1.525

-63

4.021

4.021

4.021

Overdrachten

431

900

0

900

0

900

900

900

Subtotaal Lasten

11.475

7.231

-2.851

4.380

-39

7.119

7.299

7.309

Baten

-4.152

-3.579

2.569

-1.010

-72

-3.579

-3.579

-3.579

Saldo van lasten en baten

7.323

3.652

-282

3.370

-8

3.540

3.720

3.730

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

7.323

3.652

-282

3.370

-8

3.540

3.720

3.730

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Per 1 januari 2017 is het penvoerderschap GOVI  overgedragen aan het CROW, hierdoor zijn zowel de baten als directe lasten verlaagd naar nul (directe lasten verlaagd, € 2.844.000, neutraal).
Door het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst "Regionale samenwerking Verkeersmanagement tussen PNH, RWS, Vervoerregio Amsterdam en Ministerie van I&M zijn op basis van de activiteiten voor de jaren t/m 2021 nieuwe  afspraken gemaakt. De bijdragen zijn hierbij voor de deelnemende partijen verhoogd  (lasten verhoogd, € 293.000, nadeel). Echter een groot deel hiervan is neutraal (ad. €275.000 zie de toelichting bij baten) in verband met de verhoging van de bijdragen van de samenwerkingspartners. Het betreft hier de activiteiten:
Deelname binnen het Regionaal Tactisch Team (RTT)
Deelname aan Regio Regie
Gezamenlijk organiseren en deelnemen aan de Intertraffic
Het gezamenlijk organiseren van het Regionaal symposium Verkeersmanagement

Baten

Per 1 januari 2017 is het penvoerderschap GOVI  overgedragen aan het CROW, hierdoor zijn zowel de baten als directe lasten verlaagd naar nul (baten verlaagd, € 2.844.000, neutraal).
Door het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst "Regionale samenwerking Verkeersmanagement tussen PNH, RWS, Vervoerregio Amsterdam en Ministerie van I&M zijn op basis van de activiteiten voor de jaren t/m 2021 nieuwe ramingen gemaakt en herziene afspraken gemaakt omtrent de financiering. De bijdragen zijn hierbij voor de deelnemende partijen verhoogd (baten verhoogd, € 275.000, voordeel).