Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.3

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

2.604

1.679

-139

1.540

-8

1.564

1.568

1.538

Directe lasten

303

622

0

622

0

522

522

122

Subtotaal Lasten

2.907

2.301

-139

2.162

-6

2.086

2.090

1.660

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.907

2.301

-139

2.162

-6

2.086

2.090

1.660

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.907

2.301

-139

2.162

-6

2.086

2.090

1.660

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.