Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.2

Integriteit borgen en toetsen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

493

301

171

472

57

285

285

285

Directe lasten

41

34

0

34

0

34

34

34

Subtotaal Lasten

534

335

171

506

51

319

319

319

Baten

-14

-50

0

-50

0

-50

-50

-50

Saldo van lasten en baten

519

285

171

456

60

269

269

269

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

519

285

171

456

60

269

269

269

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.