Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Instrumenten

Output begroot

Output bijgesteld

1.1.1.16                   Digitaal werken Provinciale Staten

De applicaties Babs en iBabs doorontwikkeld tot één verbeterd Stateninformatiesysteem.

- De applicatie iBabs doorontwikkeld tot één verbeterd Stateninformatiesysteem.

1.1.1.18                   Opstarten werkgroep Burgerparticipatie

De werkgroep opgestart.

- De werkgroep door een besluit van het Presidium van 10 april 2017 opgeheven.

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.1

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

14.213

8.708

140

8.848

2

8.249

8.341

8.072

Directe lasten

3.397

5.164

0

5.164

0

4.805

4.823

4.803

Overdrachten

1.598

2.761

0

2.761

0

1.674

1.669

1.467

Subtotaal Lasten

19.208

16.633

140

16.773

1

14.728

14.833

14.342

Baten

-63

-43

-4

-47

9

-43

-43

-43

Saldo van lasten en baten

19.144

16.590

136

16.726

1

14.685

14.790

14.299

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

19.144

16.590

136

16.726

1

14.685

14.790

14.299

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Algemene kosten GS: Uit de cijfers uit voorgaande jaren blijkt dat nu minder budget nodig is voor algemene kosten van GS. Dit komt onder andere omdat in eerdere jaren in het budget rekening was gehouden met communicatietrainingen voor nieuwe GS-leden. (lasten verlaagd, € 113.000, voordelig).
Juridische kosten: De kosten voor de afhandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures zijn toegenomen doordat de Hoor- en Adviescommissie thans uitsluitend uit externe leden bestaat. Daarnaast zijn de proces en griffiekosten verhoogd, doordat meer zaken tot procesgang leiden (lasten verhoogd, € 26.000, nadelig).
De vervoerskosten voor GS-leden zijn verschoven van apparaatskosten naar directe lasten (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).