Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.4

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

81

33

-3

30

-9

32

32

32

Subtotaal Lasten

81

33

-3

30

-9

32

32

32

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

81

33

-3

30

-9

32

32

32

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

81

33

-3

30

-9

32

32

32

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.