Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.1

Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

275

0

131

131

0

0

0

0

Directe lasten

16

121

0

121

0

121

121

121

Overdrachten

54

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

345

121

131

252

108

121

121

121

Baten

-54

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

291

121

131

252

108

121

121

121

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

291

121

131

252

108

121

121

121

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.