Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.2

Risicokaart beheren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

165

67

35

102

52

63

108

63

Overdrachten

25

50

0

50

0

50

50

50

Subtotaal Lasten

190

117

35

152

30

113

158

113

Baten

2

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

191

117

35

152

30

113

158

113

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

191

117

35

152

30

113

158

113

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Bij dit operationele doel zijn geen grote mutaties aanwezig.