Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.1

Bestuurshandelingen communiceren

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

700

779

-1

778

0

401

446

59

Directe lasten

999

1.522

-425

1.097

-28

1.497

1.497

1.197

Overdrachten

436

0

581

581

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

2.135

2.301

155

2.456

7

1.898

1.943

1.256

Baten

-50

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.085

2.301

155

2.456

7

1.898

1.943

1.256

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.085

2.301

155

2.456

7

1.898

1.943

1.256

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Directe lasten

Restantbudget SAIL: Voor SAIL in Den Helder is budget beschikbaar gesteld in 2016 en 2017. De niet-bestede middelen in 2016 zijn deels via de UI doorgeschoven naar 2017, maar ook deels vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het vrijgevallen deel is in 2017 wel nodig (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).
Website en intranet: Voor het verbeteren en beheren van de content op de nieuwe provinciale website is extra geld nodig (lasten verhoogd, € 56.000, nadelig).
Een bedrag van € 581.000 voor het Noord-Hollands Archief verschuift om administratieve reden van directe lasten naar overdrachten (Lasten verlaagd, € 581.000, neutraal)

Overdrachten

Een bedrag van € 581.000 voor het Noord-Hollands Archief verschuift om administratieve reden van directe lasten naar overdrachten (Lasten verhoogd, € 581.000, neutraal)