Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Tabel Instrumenten - Bijstelling output

Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.2

Provinciale belangen op landelijke en EU

Lasten

Rekening
2016

Begroot
2017

Mutaties zomernota

Begroot 2017 na
zomernota

% Toe- of
afname

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Apparaatskosten

1.665

787

-79

708

-10

716

732

697

Directe lasten

126

293

0

293

0

293

293

293

Overdrachten

8.336

2.756

34

2.790

1

1.227

1.227

1.227

Subtotaal Lasten

10.127

3.836

-45

3.791

-1

2.236

2.252

2.217

Baten

-954

-150

150

0

-100

-150

-150

-150

Saldo van lasten en baten

9.173

3.686

105

3.791

3

2.086

2.102

2.067

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-6.722

-1.682

-184

-1.866

11

-153

-153

-153

Resultaat

2.451

2.004

-79

1.925

-4

1.933

1.949

1.914

Toelichting op het meerjarenoverzicht

Overdrachten

Omdat de bijdrage over 2016 voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II in 2017 betaald is, wordt de kasraming uit de reserve aangepast van 2016 naar 2017, (lasten verhoogd, € 184.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).
Er worden in 2017 geen bijdragen verwacht aan Europese projecten en daarom ook geen bijbehorende uitgaven gedaan (lasten verlaagd, € 150.000, neutraal).

Baten

Er worden in 2017 geen bijdragen verwacht aan Europese projecten (baten verlaagd, € 150.000, neutraal).

Onttrekking reserves

Omdat de kasraming voor de bijdrage voor de uitvoering van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II wordt gewijzigd, wordt ook de onttrekking aan de reserve aangepast (onttrekking aan reserve verhoogd, € 184.000, neutraal, reserve Cofinanciering Europese projecten).