Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel Prestatie-indicatoren Begroting

Taak

Output

Nulmeting 2016

B2017

B2018

B2019

B2020

6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer

Natuurbeheer ha per jaar

28.000

28.250

28.500

28.750

29.000

Agrarisch natuurbeheer ha per jaar

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

6.2.2 Faunabeheer

Beperking  lasten Faunafonds (t.o.v. 2015)

4,2 mln.

+0,2 mln.

-0,4mln.

-0,9 mln.

-1,6 mln.

6.2.3 Deelname recreatieschappen

Beheerd areaal ha per jaar

7.010*

6.621

6.621

6.621

6.621

* Per 1-1-2017 is de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht getreden. De oppervlakte neemt daardoor met 389 hectare af.

Tabel bijgestelde prestatie-indicatoren Zomernota

Taak

Output

Nulmeting 2016

B2017

B2018

B2019

B2020

6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer

Natuurbeheer ha per jaar

28.000

27.700

27.950

28.200

28.450

Agrarisch natuurbeheer ha per jaar

13.500

15.500

15.500

15.500

15.500

6.2.2 Faunabeheer

Beperking  lasten Faunafonds (t.o.v. 2015)

4,2 mln.

+0,2 mln.

-0,4mln.

-0,9 mln.

-1,6 mln.

6.2.3 Deelname recreatieschappen

Beheerd areaal ha per jaar

7.010*

6.621

6.621

6.621

6.621

* Per 1-1-2017 is de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht getreden. De oppervlakte neemt daardoor met 389 hectare af.

Toelichting op de wijziging

De output onder 6.2.1 ‘Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer’ is gewijzigd. De hectares zijn aangepast n.a.v. de realisatie 2016 op basis van data RVO.nl.
6.2.2 De kosten voortkomend uit het Faunabeheer (Faunafonds) zijn opgebouwd uit tegemoetkoming schade, apparaatskosten Faunafonds, tegemoetkoming foerageergebieden en kosten voor ganzenbeheer in het kader van het ganzenakkoord. Met name de kosten uit de tegemoetkoming in schade kunnen zeer variabel zijn. Het grootste deel van deze schade wordt veroorzaakt door jaarrond verblijvende ganzen. Daar richten wij ons beleid dan ook op. Het ingezette beleid richt zich vooral op een reductie van de schade door reductie van de populatie ganzen. De maatregelen uit dit beleid konden in 2016 niet allemaal worden benut vanwege juridische beperkingen. De grootte van de populatie is van grote invloed op de hoogte van de schade. Echter, dit is niet het enige wat van invloed is. Zo is de voorgenomen begrenzing van de schade door ganzen in de zomer middels een zomerschade plafond van de baan, hiervoor is in de kaderbrief extra budget aangevraagd.  Daarnaast zijn er zaken als droge stofprijzen die variëren en daarmee de hoogte van kosten voor de kilogramprijs per schadegewas. Ook het weer kan van invloed zijn op de hoogte van de schade.
Al met al maakt dit het zeer lastig om een goede voorspelling te doen van de hoogte van de te verwachten tegemoetkoming in schade voor een 2017.

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)

6.2 Adequaat beheerd groen

Rekening 2016

Begroting 2017

Mutaties Zomernota 2017

Begroot 2017 na Zomernota

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten uit algemene middelen

34.148

36.801

1.095

37.896

26.254

26.193

a. Natuur- en landschapsbeheer

18.837

19.477

918

20.395

14.841

15.431

b. Landschapsbeheer Texel

42

0

0

0

0

0

c. Faunafonds

5.781

4.181

417

4.598

3.300

2.600

d. Flora en Faunabeleid

152

105

0

105

105

105

e. Recreatieschappen

5.310

9.157

0

9.157

5.034

5.083

f. Beheer NH pad

121

125

0

125

125

125

g. Subsidies beheer groene organisaties

2.490

2.745

105

2.850

1.843

1.843

h. N.V. Recreatie NH

19

0

0

0

0

0

Apparaatskosten

1.361

1.011

-345

666

1.006

1.006

Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren

35

0

0

0

0

0

Lasten gedekt uit reserves

251

0

911

911

0

0

i. Reserve cofinanciering Waddenfonds

251

0

911

911

0

0

Reserve Werkgelegenheid en Economie

0

0

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a. In de decembercirculaire van 2016 is in de uitkering provinciefonds voor Noord-Holland een bedrag van € 426.887 opgenomen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) en kleine natuurbeheerders en een bedrag van € 150.000 voor het uitvoeren van pilotprojecten weidevogels (onder meer experimenten met kruidenrijkgrasland), met als doel het vergroten en verspreiden van kennis rondom het behoud van weidevogels. Bij de Jaarrekening 2016 is voorgesteld deze bedragen voor betreffende bestedingsdoelen te bestemmen en bij de Zomernota 2017 aan het budget voor Natuur- en landschapsbeheer toe te voegen (lasten verhoogd, € 577.000, neutraal).
Niet resultaatneutrale mutatie Versnipperde gebieden en vaarlandtoeslag: In het Coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ is een bedrag van € 760.000 gereserveerd voor de financiering van het natuur- en landschapsbeheer (Motie M54-2014 inzake Vaarlandtoeslag), waarvan reeds beschikt in 2016 € 25.623. Blijft over € 734.377. Hiervan staat in 2017 een bedrag van € 604.000 op de begroting. De bestemming van dit budget wordt:

  • 2017 t/m 2019: € 47.959 per jaar voor subsidie Ruige mest op Vaarland
  • 2017 t/m 2019: € 50.000 per jaar voor subsidie tbo’s voor het vergoeden van uren die nodig zijn
  • 2018 en 2019: € 200.000 per jaar voor subsidie Landschapselementen (Ontwerp Natuurbeheerplan 2018)
  • 2020: € 40.500 voor subsidie Landschapselementen (Ontwerp Natuurbeheerplan 2018)

Bij de Zomernota 2017 zal het budget met € 506.000 verlaagd worden, bij de Begroting 2018 worden de middelen op het juiste jaar weer aan het budget toegevoegd (lasten verlaagd, € 506.000, voordelig).
Niet resultaatneutrale mutatie Agrarisch natuurbeheer: Uit de meicirculaire provinciefonds 2017 blijkt dat met ingang van 2017 de decentralisatie-uitkering Natuur als onderdeel van het nieuwe verdeelmodel overgeheveld wordt naar de algemene uitkering. Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een structurele ophoging ten behoeve van de uitvoering van agrarisch natuurbeheer en van de kleine natuurbeheerders. Voor Noord-Holland komt dit uit op een bedrag van € 925.300, hiervan is € 78.000 bedoeld voor uitvoeringskosten Subsidies, wij stellen voor om het resterende bedrag toe te voegen aan het budget voor Natuur- en landschapsbeheer (lasten verhoogd, € 847.000, nadelig).
c. Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel Q) is een bedrag opgenomen voor de te verwachten extra vergoeding van door ganzen aangerichte zomerschade (lasten verhoogd, € 417.000, nadelig).
Niet resultaatneutrale mutatie Goois Natuurreservaat g. Op 22 juni 2017 is in de  bestuursvergadering van het Goois Natuurreservaat de voorgenomen Begrotingswijziging 2017 vastgesteld, ondanks dat de provincie en de gemeente Amsterdam in de bestuursvergadering van het Goois Natuurreservaat hebben uitgesproken geen voorstander te zijn van deze wijziging. Daarmee is ophoging van de provinciale participantenbijdrage tot € 623.020, onvermijdelijk. T.o.v. de huidige bijdrage betekent dit een extra bijdrage van € 105.000 per jaar m.i.v. 2017, in ieder geval t/m 2018. Voor 2019 en 2020 geldt nog een voorbehoud, omdat de gemeenten Gooise meren en Hilversum daarover pas volgend jaar een besluit nemen (lasten verhoogd, € 105.000, nadelig).
i. De uitgavenraming wordt aangepast aan het subsidieplafond dat voor de uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2017 is vastgesteld (lasten verhoogd, € 911.000, neutraal).