Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel Prestatie-indicatoren Begroting

Taak

Output

Nulmeting

B2017

B2018

B2019

B2020

6.3.1 Bij groen betrokken bewoners

Groei groene vrijwilligers 3,5%

14.087 vrijwilligers 2014

15.600

16.200

16.700

17.300

6.3.2 Gebiedsgerichte samenwerking

Cofinanciering Waddenfonds-projecten

Aantal projecten

5

5

5

5

Tabel bijgestelde prestatie-indicatoren Zomernota

Taak

Output

Nulmeting

B2017

B2018

B2019

B2020

6.3.1 Bij groen betrokken bewoners

Groei groene vrijwilligers 3,5%

14.087 vrijwilligers 2014

13.500

13.500

13.500

13.500

6.3.2 Gebiedsgerichte samenwerking

Cofinanciering Waddenfonds-projecten

Aantal projecten

5

5

5

5

Toelichting op de wijziging

De output onder 6.3.1 ‘Bij groen betrokken bewoners is gewijzigd’. De provincie verschaft jaarlijks subsidie aan de gezamenlijke groene organisaties voor het uitvoeren van het programma “Betrekken bij groen”. In ons coalitieakkoord hebben wij middelen beschikbaar gesteld om de ondersteuning van vrijwilligers die betrokken zijn bij het natuur- en landschapsbeheer en bij natuur- en milieueducatie te continueren.
Zoals in de Jaarstukken 2016 gemeld, is er sprake van een afname van het aantal vrijwilligers. De bij Begroting 2017 verwachtte stijging van het aantal vrijwilliger achten wij dan ook niet reëel. Bovendien is een stijging ook niet altijd noodzakelijk; door gewijzigd beleid zijn soms ook minder vrijwilligers nodig. Wij richten ons de komende jaren op het op peil houden van het aantal vrijwilligers en het meer betrekken van jongeren.

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)

6.3 Bij groen betrokken bewoners en bedrijven

Rekening 2016

Begroting 2017

Mutaties Zomernota 2017

Begroot 2017 na Zomernota

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten uit algemene middelen

2.376

2.589

21

2.610

2.177

2.137

a. Programma Betrekken bij Groen

644

608

37

645

608

608

b. Bijdrage regionale samenwerking

414

480

50

530

670

630

c. Gebiedscommissies

15

0

0

0

0

0

d. Deelname Nationale parken

298

258

0

258

258

258

e. Groen Kapitaal

0

599

107

706

0

0

Apparaatskosten

1.062

644

-173

471

641

641

Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren

-57

0

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a. In het kader van Duurzaam Door/Groen Kapitaal is subsidie verleend aan de Stichting Landschap Noord-Holland. Hiervoor wordt budget opgenomen ten laste van de voor Duurzaam Door ontvangen rijksbijdrage (lasten verhoogd, € 37.000, neutraal).
b. Het budget voor Laag Holland wordt met € 100.000 verlaagd omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier niet meer zal bijdragen (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal).
Niet resultaatneutrale mutatie Naar een rijke Waddenzee: Voor regionale samenwerking met het Waddenzeegebied wordt € 150.000 extra budget gevraagd in verband met proceskosten Investeringskader Waddengebied en een bijdrage aan het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW). Er is sprake van extra proceskosten voor de uitwerking van het Investeringskader Waddengebied. De Stuurgroep Waddenprovincies heeft besloten om een onafhankelijk voorzitter in te schakelen voor de interprovinciale Regiegroep Waddengebied. Opdracht van deze Regiegroep is om de majeure opgaven die in het Investeringskader benoemd zijn, uit te werken naar concrete projecten. Naar verwachting zal deze Regiegroep tot eind 2018 actief zijn. Daarnaast is sprake van een hogere financiële bijdrage aan het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW), omdat de formatieve bijdrage van de provincie aan dit programma is afgebouwd. Het PRW loopt tot eind 2018 (lasten verhoogd, € 150.000, nadelig).
e. Het budget dat voor Groen Kapitaal bij de Kaderbrief 2017 is toegekend wordt nu verhoogd met € 107.000 uit Duurzaam Door middelen. Bij de jaarstukken 2016 is besloten de ontvangen rijksbijdrage voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling te laten vrijvallen en deze middelen in te zetten voor Groen Kapitaal. Bij de eerste begrotingswijziging 2017 is al € 324.000 in de begroting opgenomen. Met deze aanpassing wordt het volledige bedrag geraamd (lasten verhoogd, € 107.000, nadelig).